آب معـدنی

در اکثر کشورهای غربی برای شرب از آب لوله کشی استفاده نشده و به جای آن از آب آشامیدنی بسته بندی شده در بطری استفاده می شود. دلیل این امر بدی کیفیت آب لوله کشی این ممالک که از رودخانه های حاوی فاضلاب تصفیه آب شده تامین می گردد می باشد.
آب معدنی در کشورهایی که آب لوله کشی از تصفیه پساب تهیه می شود و فاقد املاح مفید می باشد و یا دسترسی به آب پاک میسر نمی باشد، تنها شیوه مطمئن تامین آب شرب است.
در مورد استفاده از آب معدنی در کشور ما بایستی به موارد زیر توجه نمود :
همه آب های بطری شده آب معدنی نمی باشند. عبارت ” آب آشامیدنی “ قید شده بر روی بطری ها نشان دهنده آن است که این آب ها فاقد املاح معدنی کافی بود و اکثرا از چاه های داخل یا اطراف شهر بدست می آیند.
- منشاء آب ( چشمه یا چاه ) می تواند به علت مجاورت با عوامل آلوده کننده آب مانند چاه های فاضلاب محدوده شهری و ییلاقی، کارخانجات و محل چرای دام و غیره در معرض آلودگی قرار گیرد.
- عدم رعایت مسائل بهداشتی و آلوده بودن احتمالی بطری و درب بطری در خط پرکن آب معدنی می تواند موجب آلودگی آب معدنی گردد.
میکرواورگانیزم ها در شرایط مساعد در داخل بطری به سرعت رشد و تکثیر می یابند. از این نظر آب معدنی را بایستی پیش از گذشت تاریخ مصرف استفاده نموده و قبل از مصرف چند روز در داخل یخچال نگهداری کرد.