آشنایی با اصطلاحات سیستم اسمز معکوس

ممبران (غشا نيمه تراوا) :ممبران يا غشا نيمه نفوذ پذير از چندلايه نازک شبيه ورقه هاي فيلم فشرده که به دور يک لوله پلاستيکي پچيده شده اند تشکيل شده است. معمولا جنس غشا از استات سلو لوز يا پلي اميد است. در سيستم هاي اسمز معکوس فشار با ضخامت و قطر سوراخ هاي غشا ارتبا ط مستقيم دارد و به همين دليل يکي از مهم ترين و حساس ترين بخش هاي دستگاه مي باشد.
جريان اسمزي آب: زماني که دو محلول آب خالص و آب ناخالص که داراي غلضت هاي متفاوت مي باشند را توسط يک غشا نيمه تراوا ازهم جدا نماييم ،آب به صورت طبيعي از غلظت بالاتر به غلضت پايين تر جريان مي يابد ،از غشا عبور نموده و وارد آب ناخالص مي شود و اين جريان تا زماني که غلظت هر دو برابر شود ادامه مي يابد ،به اين جريان طبيعي جريان اسمزي مي گويند.

فشار اسمزي: در جريان اسمزي آب ارگ سيستم به تعادل برسد سطح آب ناخالص از سطح آب خالص بالاتر مي رود که اين اختلاف سطح فشار اسمزي نام دارد.
اسمز معکوس (reverse osmosis) : فرايندي فيزيکي که درآن از فشار براي معکوس نمودن جريان اسمزي آب استفاده مي شود .فشاري که اعمال مي شود بيشتر از فشار اسمزي است.

دستگاه اسمزي معکوس : در دستگاه اسمز معکوس از يک غشا نيمه تراوا (ممبران) که سوراخ هاي آن تنها ترکيبات آب خالص را عبور مي دهد استفاده مي شود و چون ناخالصي ها قادر به عبور از غشا نيستند در يک طرف غشا آب خالص وجود دارد که به سمت خروجي آب تصفيه شده مي رود و طرف ديگر شامل آب ناخالص غليظ است که به سمت مجراب فاضلاب هدايت مي شود.
مهم ترين ماده مصرفي اين دستگاه ، آنتي اسکالانت است که براي شستشوي ممبران از آن استفاده مي شود.
منبع: توچال شيمي