آنتی اسکالانت با پایه معدنی

آنتي اسکالانت ها گروهي از مواد شيميايي هستند كه جهت جلوگيري از تشكيل و پيش رسوب نمک هاي معدني كريستالي كه سبب ايجاد رسوب ميگردند طراحي گرديده است . اغلب آنتي اسكالانت ها ؛ پليمرهاي آلي سنتزي ميباشند مانند : polyacrylic acid , carboxylic acid, polymaleic acid, organo phosphats ,poly phosphates , phosphates و پليمرهاي آنيوني .

- محدوده وزن مولكولي اين پليمرها ميتواند از 2000-10000 DALTON باشد .

- در ابتدا پايه ترکيبات استفاده شده در آنتي اسکالانت هاي RO مشتق شده از مواد شيميايي مورد استفاده در بويلر ها و کولينگ تاورها بوده است .

- بايد دراستفاده از آنتي اسكالانت هاي با پايه poly acrylic acid احتياط گردد ؛ زيرا مستعد تشكيل رسوب هايي هستند كه سطح ممبران را مي پوشاند . بخصوص اگر ميزان آهن محلول زياد باشد اين رسوب ميزان فشار مورد نياز را افزايش ميدهد اما معمولا با شوينده هايي با ph پايين پاک مي شوند .

- اگر پايه هاي استفاده شده در آنتي اسكالانت ذاتا آنيوني باشند بايد در استفاده از آنها احتياط گردد. مانند پلي اكريلي اسيد ها ؛ زيرا وقتي كواگولانت با پايه كاتيوني يا كمک فيلترها در پيش تصفيه استفاده شود رسوب بسيار ويسكوز و چسبنده اي تشكيل ميشود كه فشار اوليه مورد نياز را افزايش مي دهد و پاک كردن آن از سيستم بسيار سخت است . پس از طراحي و ساخت دستگاههاي RO اوليه آنتي اسكالانت SHMP (هگزا متافسفات سديم ) مورد استفاده قرار ميگرفت اما با توليد آنتي اسكالانت هاي اختصاصي استفاده از آن كاهش يافت اين آنتي اسكالانت بايد 3-2 روز يكبار رقيق گردد كه باعث كاهش ميزان اثر آن ميگردد و پتانسيل تشكيل رسوب فسفات كلسيم افزايش مي يابد .

فاكتورهاي زيادي ميتواند بر سرعت تشكيل رسوبات معدني تاثير گذارد دماهاي پايين تر حلاليت رسوبات معدني را كاهش مي دهد به استثناي رسوبات كلسيم كربنات كه با افزايش دما افزايش ميابد حلاليت هاي نمک هاي كم محلول در TDS هاي بالاتر افزايش مي يابد .