آنتی اسکالانت و تصفیه آب صنعتی

تصفيه آب صنعتي

آب درصنعت براي مصارف گوناگون و با کيفيت متفاوت به کار مي رود . براي بهره برداري بهتر از فرايندهاي صنعتي که نياز به آب دارند . تصفيه آب صورت مي پذيرد ،حذف املاح معدني که باعث ايجاد رسوب و کاهش عملکرد سيستم هاي تصفيه آب مي شوند يکي از مهم ترين نکات در تصفيه آب مورد استفاده در صنايع است. آنتي اسکالانت

انواع روش هاي تصفيه آب صنعتي

1-تصفيه آب به روش تبادل يوني :در اين روش از تبادل يوني به منظور سخت گيري آب و توليد آب خالص با درجه بالا استفده مي شود.
2-تصفيه آب به روش فيلتراسيون :روش هاي فيلتراسيون شامل ميکرو فلتراسيون ،اولترافيلتراسيون و نانو فيلتراسيون مي باشد که هدف آن جداسازي اجزاي آلي و املاح محلول در آب براي توليد آب خالص است.
3-تصفيه آب به روش EDI :اين روش ترکيبي از تبادل يوني و فيلتراسيون غشايي است.
4-تصفيه آب به روش EDR (الکترودياليز معکوس) : در اين روش حذف املاح معدني با استفاده از جريان برق DC و غشاهاي آنيوني و کاتيوني صورت مي پذيرد.

5-تصفيه آب به روش سيستم اسمز معکوس RO : به علت پيشرفت فناوري صنايع امروزه براي تصفيه آب مورد استفاده در بخش هاي مختلف خود از سيستم اسمز معکوس استفاده مي نمايند که در ادامه به توضيح آن مي پردازيم . مهم ترين ويژگي تصفيه آب به روش اسمز معکوس بازدهي بالاي آن وهزينه پايين تر نسبت به روش هاي قديمي است.
منبع: توچال شيمي