آنتی اسکالانت و ضد رسوب ممبران

اب ورودي به دستکاه اسمز معکوس حاوي نمک هاي محلول کلسم ، منيزيم و ساير املاح مي باشند . که اين نمکهاي محلول در اثر عبور از غشاهاي دستکاه اسمز معکوس با گذشت زمان بر روي ممبران هاي دستگاه رسوب مي کنند يا به اصطلاح scaling به وجود مي آيد .که اين امر منجر به کاهش کارايي سييستم در حذف جامدات محلول مي گردد.
از جمله موادي که روي غشا رسوب مي کنند، مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات سترونيوم (SrSO?) اشاره کرد. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند اما مشکل ساز مي باشند. جهت جلوگيري اين رسوبات بر روي ممبرين به آب ورودي به سيستم RO ميزان دوز مناسبي آنتي اسکالانت تزريق مي شود.
تزريق آنتي اسکالانت ( نرم افزار CoRoLa-T )
ميزان تزريق انواع مواد ضد رسوب آب بستگي به پارامترهايي همچون آناليز آب، ميزان دبي، دما، pH، ميزان ريکاوري سيستم، منبع آب، نوع ممبرين و نحوه آرايش ممبرين ها دارد. به طور معمول ميزان تزريق آنتي اسکالانت ها در محدوده ? الي ppm 6 مي باشد. رابطه ذيل نحوه محاسبه ميزان تزريق آنتي اسکالانت را بيان مي کند:
آنتي اسکالانت به آلاينده اي موجود در آب مي پيوندد و از اتصال و چسبندگي آنها به به سطح ممبران جلو گيري مي نمايد، آنتي اسکالانت آلاينده ها را از داخل ممبران عبور داده ، آنتي اسکالانت اين مواد را همراه پساپ از سيستم خارج مي نمايد.
chemical_antiscalant_4.jpg
مواد ضد رسوب بر پايه اسيد فسفونيک ( فسفونيت ها ) مي باشد و عدم استفاده از اين ماده آسيب جدي به ممبران هاي دستگاه RO زده و موجب کاهش دبي خروجي و همچنين بالا رفتن TDS آب مي گردد . بنابراين استفاده از آنها در دستگاه اسمز معکوس جهت افزايش طول ممبران و همچنين افزايش راندمان جريان خروجي ضروري مي باشد .
افزايش تعداد شسشتوي ممبران
کاهش طول عمر ممبران
تعويض زود هنگام ممبران
کاهش ظرفيت توليد
مقدار دوز تزريقي آنتي اسکالانت با توجه به آناليز آب خام ورودي ، ميزان جريان ، دما و pHآب متفاوت مي باشد و مي توان مقدار آنتي اسکالانت را از طريق نرم افزار COROLA.T مقدار دوز تزريقي آنتي اسکالانت را بدست آورد . به طور معمول ميزان تزريق آنتي اسکالانت‌ها در محدوده ? اليppm 6مي‌باشد .