اجزای اساسی سیستم های اسمز معکوس (آب شیرین کن)

1. شير آب سرد: توزيع آب سرد به وسيله اين شير انجام مي شود. شير داراي يک لوله مي باشد که به قسمت ورودي پيش فيلتر متصل است. اين بخش در واقع منبع آب براي سيستم اسمز معکوس مي باشد. آنتي اسکالانت

2. پيش فيلتر: در ابتدا آب از خط توزيع آب سرد وارد پيش فيلتر مي گردد. در هر سيستم اسمز معکوس ممکن است بيش از يک فيلتر وجود داشته باشد. متداول ترين پيش فيلترها، فيلترهاي رسوب هستند. از اين فيلترها براي حذف گل و لاي، شن و ماسه، خاک و رسوبات ديگر استفاده مي شود. علاوه بر اين فيلترهاي کربن نيز براي حذف کلر که مي تواند اثر منفي بر TFC(کامپوزيت فيلم نازک) و TFM(مواد فيلم نازک) غشا داشته باشد به کار مي روند. پيش فيلترهاي کربني در سيستم هاي اسمزمعکوس حاوي غشاي CTA (cellulose tri-acetate)مورد استفاده قرار نمي گيرند.

3. غشاء اسمز معکوس: غشاء اسمز معکوس در واقع قلب سيستم مي باشد. متداول ترين نوع غشاها، غشاهاي مارپيچي يا حلزوني مي باشند. غشاي CTAاز اين نوع مي باشد که نسبت به کلر مقاومت بالايي دارد. غشاي TFC/TFMنوع ديگري است که در برابر کلر مقاومت ندارد.

4. پست فيلترها (Post Filters): آب بعد از خروج از مخزن ذخيره سازي وارد پست فيلترها شده و سپس وارد شير ROمي شود. پست فيلترها به طور معمول از کربن ساخته شده اند (چه بصورت دانه هاي ريز و چه بصورت بلوک کربن). هرگونه طعم و بوي باقيمانده توسط پست فيلتراسيون از آب حذف مي گردند.

5. سوپاپ خاموش کردن خودکار: سيستم اسمز معکوس براي حفظ آب داراي يک سوپاپ براي خاموش کردن بصورت خودکار مي باشد. وقتي مخزن آب پر مي شود اين سوپاپ مانع از ورود آب به غشاء شده و بدينوسيله توليد آب در سيستم را متوقف مي نمايد.

6. شير کنترل: شير کنترل در قسمت خروجي غشاي سيستم اسمز معکوس قرار دارد. اين شير مانع از برگشت آب يا توليد آن در مخزن ذخيره سازي آب مي گردد. برگشت آب از مخزن مي تواند منجر به پارگي غشاي سيستم اسمز معکوس گردد.

7. کنترل جريان: جريان آب ورودي به غشاي اسمز معکوس توسط يک کنترل گر جريان تنظيم مي گردد. براي کنترل جريان روش هاي متعددي وجود دارند. اين دستگاه ميزان جريان آب مورد نياز براي به دست آوردن بالاترين کيفيت آب آشاميدني را تنظيم مي نمايد. همچنين به حفظ فشار آب در قسمت ورودي غشاء کمک مي کند. بدون کنترل جريان ميزان توليد آب آشاميدني کم مي شود بدليل اينکه اگر در خط لوله مقاومت کم باشد آب بسادگي در خط لوله جريان پيدا کرده و تخليه خواهد شد.

8. مخزن ذخيره سازي: مخزن ذخيره سازي آب در سيستم اسمز معکوس بطور متوسط تا 2.5 گالن آب گنجايش دارد. وقتي که مخزن پر مي شود آب تحت فشار در محفظه اي داخل مخزن نگهداشته مي شود.

9. شير آب: واحد اسمز معکوس شير آب مخصوص به خود را دارد که در سينک هاي آشپزخانه تعبيه شده.

10. خط تخليه: اين خط از خروجي غشاي اسمز معکوس تا محل تخليه امتداد دارد. اين خط بمنظور حذف ناخالصي ها و آلودگي هاي موجود در آب ورودي (آب لوله کشي) درنظر گرفته شده است. همچنين کنترل جريان نيز در اين خط نصب شده است.