اساس تصفیه آب در دستگاه تصفیه آب خانگی

مهمترین بخش از یک دستگاه تصفیه آب خانگی مرحله ی ممبران می باشد. به این معنی كه آب پس از عبور از فیلتر های مرحله ی اول، دوم و سوم كه به ترتیب فیلترهای پلی پروپیلنی، كربن پودری و كربن بلاک می باشند و نقش پیش تصفیه برای ممبران را دارند. در واقع فیلترهای موجود در این بخش تنها ذرات با اندازه ی بزرگ تر از 5 میكرون و همچنین مواد آلی و كلر آزاد را جداسازی می كنند و مانع از ورود این مواد به ممبران می شوند. كار اصلی در فرایند تصفیه ی آب در ممبران صورت می گیرد كه با استفاده از روش های خاص و استفاده از فشار آب، نمك های محلول در آب را جداسازی می نماید و در اصطلاح آب شیرین می شود. بنابر این وجود پمپ و ممبران در دستگاه تصفیه آب از ملزومات می باشد و چنانچه دستگاهی فاقد ممبران باشد در واقع هیچ تأثیری در شیرین سازی آب ندارد.

دلایل تفاوت در كیفیت با وجود تشابه ظاهری دستگاه تصفیه آب
امروزه در بازار كشور دستگاه های بسیاری با ظاهر مشابه وجود دارد. تفاوت در قیمت این دستگاه ها از تفاوت در كیفیت قطعات و كیفیت ساخت ناشی می شود. تمامی تجهیزات به كار رفته در این دستگاه ها انواع مختلفی دارند. حتی اگر قطعات با كیفیت به صورت مناسب ساخته نشوند باز هم كاركرد مناسب نخواهد داشت. از این رو استفاده از تجهیزات با كیفیت و ساخت صحیح دستگاه عامل بسیار مهمی در قیمت و كاركرد دستگاه ها می باشد. به عنوان مثال اگر پمپ این دستگاه به درستی انتخاب نشود نمی تواند مقدار آب مورد نیاز را با فشار مناسب به ممبران برساند و در نتیجه دستگاه تصفیه آب عملكرد مناسب نخواهد داشت. یا به عنوان مثال دیگر اگر از ممبران های بی كیفیت استفاده شود، كیفیت آب تصفیه شده مناسب نخواهد بود.