اسید شویی دیگ بخار

شستشو و اسيد شويي ديگ بخار يکي از پارامترهاي مهم در تعميرات و نگهداري ديگ بخار است.
در زماني که کارايي براي شما اهميت پيدا ميکند بايد به مبحث نگهداري و تعميرات ديگ بخار اهميت بدهيد.
اسيد شيويي ديگ بخار تقريبا زماني انجام ميشود که ما نتوانيم به طور معمول و با وسايل مخصوص شستشوهاي ديگ بخار , ديگ بخار را تميز کنيم.
همونطور که از اسم اسيدشويي ديگ بخار مشخص است شستشو از طريق مواد اسيدي استفاده ميشود و اسيد قابليت فوق العاده قوي دارد و اسيد شويي ديگ بخار به عنوان يکي از آخرين گزينه ها براي شستشو استفاده ميشود.
براي اسيدشويي ديگ بخار اپراتور و مسئول شستشو بايد نکات ايمني در زمان استفاده را کاملا رعايت کند و از لباس ها و دستکش هاي ايمني حتما استفاده شود.
زماني که اسيد شويي ديگ بخار از طريق دستگاه و تجهيزات اسيدشويي هم استفاده ميشود باز هم نکات ايمني بايد رعايت شود و حدالامکان نبايد با مواد اسيدي تماس مستقيم داشت.