اطلاعاتی کلی در مورد آب تغذیه دیگ های بخار

امروزه در صنعت انواع مختلف ديگ بخار ساخته مي شد که از نظر شکل و ساختمان داخلي و ظرفيت توليد بخار در واحد مسطح و فشار کار با هم تفاوت دارد ولي حاصل کار همه ديگ ها و پديده هائيکه ممکن است در رابطه با مصرف آب غير استاندارد در ضمن کار آنها پيش آيد کم و بيش شبيه يکديگر است و بيشتر اختلاف در سرعت تشکيل اين اشکالات است.
مهمترين اشکالاتي که در اثر مصرف آب خارج از استاندارد در ديگ هاي بخار ايجاد مي شود عبارتند از :
?- تشکيل رسوب
?- خوردگي
?- حمل مواد توسط بخار
?- شکنندگي قليائي فلز ديگ بخار
?- تشکيل رسوب
در تمام آب هاي معمولي مقادير مختلف از نمک هاي معدني بشکل محلول و بعضي ترکيبات به صورت نامحلول وجود دارد اگر مواد نامحلول آب را بوسيله فيلتر شني از آن جدا کنيم در حرارت معمولي احتمال نامحلول شدن نمک هاي محلول بسيار کم است ولي اگر آب را حرارت بدهيم بدون شک قسمتي از نمک هاي نامحلول ته نشين مي شود.
مکانيزم واقعي ته نشين شدن رسوب از دو مرحله تشکيل مي گردد در ابتدا رسوب در محل تشکيل و در مرحله دوم اين رسوب در روي سطوح انتقال حرارت ديگ بخار ته نشين مي گردد و در آنجا حرارت ديده و بصورت پوسته سختي در مي آيد.

مکانيزم عمده تشکيل رسوب از طريق بلورين شدن نمک هاي تشکيل دهنده رسوب از محلول اشباع شده آنها در لايه نازک مجاور سطوح حرارتي ديگ بخار مي باشد بطور کلي مشخص شده است که نمک هاي تشکيل دهنده رسوب آنهايي هستند که با افزايش درجه حرارت حلاليتشان در آب کم مي شود. سولفات کلسيم براي اين مورد مثال بسيار خوبي است قابليت انحلال اين جسم که در حرارت معمولي بيش از دو گرم در ليتر است در درجه حرارت ??? درجه سانتيگراد به حدود ??/? گرم در ليتر کاهش مي يابد بدين جهت در تشکيل رسوبات سخت ديگ بخار نقش مهمي دارد.

در ادامه بررسي دلايل تشکيل رسوب ، لازم است متذکر شد بزرگترين دليل چسبيدن رسوب روي جدار ديگ و تشکيل رسوبات سخت ناصاف بودن جدار داخل ديگ ها و لوله هاي آتش خوار مي باشد. زيرا اين ناصافي ها تکيه گاه خوبي براي اولين جوانه هاي بلورين است و از آن پس نمک هائي که به تدريج نامحلول مي شود روي شبکه بلورين اوليه شسته و موجب نمو آن خواهد شد.