اطلاعات و نيازهاي كلي براي ديگ بخار و آبداغ

تعيين كيفيت ، تركيبات و سختي آب مصرفي (در ديگ بخار ) براي تجهيزات مربوطه مثل سختي گير و غيره
نوع سوخت مايع مصرفي به همراه مشخصات و تركيبات و ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن
نوع سوخت گازي مصرفي با مشخصات و تركيبات ، ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن و فشار گاز قابل دسترس در محل نصب ديگ بخار
نوع سوخت جامد با مشخصات و تركيبات و حالت مواد(اندازه دانه و نقطه ذوب) و ارزش حرارتي ناخالص و خالص (در سوختهاي مخلوط نسبت مواد و روش احتراق)
نيروي برق مصرفي شامل مشخصات (ولتاژ- فركانس – تعداد فاز – تعداد سيم ها و هر گونه محدوديت به كار اندازي مستقيم موتورها)
شرايط محل نصب از لحاظ فونداسيون ، ابعاد ساختمان و شرايط آب و هوايي و غيره
محدوديت هاي زيست محيطي براي گاز هاي خروجي از ديگ

ثانياً : تعيين مرجع معتبر بازرسي ديگ بخار
خريداران ديگ بخار بايد با توافق سازنده ، مرجع يا فرد معتبري را كه از لحاظ مراجع قانوني (اداره استاندارد ايران )مورد تأييد ميباشد را براي بازرسي حين ساخت ديگ مورد نظر ، معرفي نمايند

و از طرفي با توجه به اينكه معمولاً شركتهاي بازرسي محدودي در زمينه بازرسي از ديگ هاي بخار و آبگرم در سطح كشور ما داراي صلاحيت ميباشند و معمولاً توليدكنندگان با يكي از اين شركت ها طرف قرارداد مي باشند ، فلذا خريدار بهتر است از سازنده در اين خصوص كسب اطلاع نمايد و در صورتي كه تمايل داشته باشد اطلاعات لازم را در خصوص نحوة بازرسي و مراحل آن از سازنده و يا مستقيماً از شركت بازرسي استعلام نمايد .
ولي معمولاً روش بازرسي همانطور كه در قسمت مربوطه توضيح داده شده از سه قسمت اساسي ذيل تشكيل ميشود :
بررسي و تأييد نقشه طراحي شده ديگ بخار
بازديد و تأييد مواد اوليه خريداري شده براي ديگ بخار
بازرسي و بازديد از نحوة جوشكاري ها ، تست جوشها و نهايتاً تست با آب تحت فشار (تست هيدروستاتيك)

در نهايت كار توليد و پس از طي كليه مراحل و كسب تأييد بازرس ، شركت بازرسي اقدام به ارائه گواهينامة ساخت ديگ بخار نموده كه به معناي تأييد ديگ بخار ساخته شده ميباشد و پلاكي تحت عنوان پلاك بازرسي ، مربوط به همان ديگ نيز به سازنده تحويل داده ميشود و بدان معني ميباشد كه شركت بازرسي مسئوليت تطبيق ديگ بخار با خواسته هاي استاندارد را به عهده خواهد داشت .