انتخاب سختی گیر مناسب برای بویلر

الف ) سختی آب
ب ) سختی گیررزینی

سختی آب :
به موادمحلول درآب ازجمله منیزیم ،کلسیم ،آهن و... سختی می گویند .
آب سخت درسیستم های تأسیساتی باعث ایجادرسوب دربویلرها،مبدل حرارتی ،لوله و... می شود .

سختی گیررزینی :
برای کاهش سختی آب وازبین بردن آن می توان ازسختی گیرهای رزینی استفاده کرد.آب شهر،که حاوی یون های کلسیم ومنیزیم بوده درون بویلرگرم شده ومورداستفاده قرارمی گیرد.
اگرآب راازیون های موجودپاک نکنیم باعث ایجادرسوب دربویلرشده درنتیجه انتقال حرارت رابه شدت کاهش می دهدباسختی گیررزینی این سختی را،پیش ازورودبه بویلرازبین می برند.دربویلرهای بخارآب واردشده به بخارتبدیل می شودومورداستفاده قرارمی گیرد.درصدی ازاین آب کندانس شده ودرسیکل بسته مجدداًبه بویلر بازگردانده می شود و بقیه آن با آب ورودی جایگزین می شود .

بویلرهای آبگرم که معمولا در یک سیکل کاملاً بسته کار می کنندو آب همیشه درگردش است وتنها میزانی ازآب هدررفته ازاتصالات ،درزها،و...بایدجبران شودکه به آن آب جبرانی گفته می شودویا در زمان راه اندازی سیستم ،بایدآبگیری شود.درهردوحالت نیازاست تاسختی آب ورودی به بویلرنزدیک به صفرباشد تا از ایجاد رسوب جلوگیری شود .سختی گیرهای رزینی ،یاسختی گیرهای تبادل یونی،رایج ترین انواع سختی گیردر بازار هستند.تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت ،پاک کردن موادمعدنی ازجمله کلسیم ومنیزیم ازآب می باشد. تنها سختی گیرهای تبادل یونی وبرخی روش های فیلترینگ دیگر،این راانجام می دهند.

این سختی گیرهابه صورت اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک ودستی دربازارموجودمی باشندکه رایج ترین آن هاسختی گیرهای نیمه اتوماتیک بوده .سختی گیرهای رزینی دربرخی مصارف به صورت دوبلکس خریداری شده تادرزمان احیاوبک واش سیستم یکی ازآن هابه عنوان عمل کند .