انتصاب مسئول پي گيري موضوعات خاص در وزارت صنعت معدن وتجارت

 به گزارش صنعت نیوز، با صدور حكمي از سوي وزير صنعت، معدن وتجارت «منوچهر طاهايي»‌با حفظ سمت قبلي ،مسئول پي گيري موضوعات خاص در وزارت صنعت ، معدن وتجارت و سازمانهاي استاني و واحدهاي تابعه شد.

 
« مهندس محمد رضا نعمت زاده » در حكم انتصابي صادر شده آورده است: به موجب اين ابلاغ و با حفظ سمت به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا نسبت به بررسي مسايل و موضوعات خاص در ستاد ،  سازمانهاي تحت پوشش  وسازمانهاي استاني كه بايد با فوريت پيگيري شوند و به نتيجه برسد و تهيه گزارشات موضوعي اقدام نماييد.
 
یادآور می‌شود: منوچهر طاهایی هم اكنون به عنوان  مشاور وزیر در امور ویژه مشغول فعاليت است.