انجام تست هیدرواستاتیک دیگ بخار

به طور کلي ديگ بخار و مخازن تحت فشار را به 3 روش مي توان تست کرد:

1-تست هيدرواستاتيک ديگ بخار
2-تست ضخامت سنجي مخازن تحت فشار
3-تست هيدروليک ديگ بخار
البته در اين مقاله فقط در مورد انجام تست هيدرواستاتيک ديگ بخار توضيح داده مي شود.

تست هيدرواستاتيک ديگ بخار
در اين نوع تست ديگ بخار مانند روش هاي ديگر شرايط انجام تست ديگ بخار, يکسان مي باشد اما براي پايداري تست ديگ بخار بايد کارهاي زير انجام شود:

کليه منافذ ديگ بخار يعني :شير خروجي ديگ بخار,شير تخليه و شيرهاي آبنما وغيره بايد مسدود باشد و بعد از بسته نمودن کليه شيرهاي ديگ بخار نبايد کوچکترين افت فشاري به وجود بيايد .به اين حالت تست هيدرواستاتيک ديگ بخار مي گوييم.در اين روش کليه مراحل ديگ بخار مانند جوشکاريها ي لوله ها و محلهايي که مدنظر است تحت بازرسي قرار مي گيرد و به عبارت ديگر, ديگ بخار نبايد نقص و ايرادي داشته باشد و درصورتي که از هر لحاظ سالم باشد,کارشناسان مربوطه گواهي سلامت ديگ بخار را صادر مي کنند.