انواع آنتی اسکالانت

2051 Accepta : اين محصول به منظور جلوگيري از ايجاد بلورهاي Sio2 بر روي سطح غشا طراحي مي گردد. بازه موثر غظلت سليم در اين محصول o-185 ppm مي باشد .
PP بهينه در دماي 25°c برابر با 75 مي باشد .ميزان مصرف عمومي اين ماده 1-6 ppm مي باشد که در موارد خاص مي توان ميزان دقيق مصرف را از طريق ارسال نمونه آب به آزمايشگاه شرکت تعيين کرد قبل از استفاده از اين محصول املاح آب از لحاظ pH الزامي است .

: Accepta 2066اين محصول به منظور جلوگيري از ايجاد بلور سولفات يکم و رسوب بلورها بر روي غشا ، از طريق ايجاد ترکيبات کلوئيدي قابل دفع طراحي گرديده است . اين محصول از طريق ايجاد کمپلکس هاي پايدار با يون ca 44 قادر است از گرفتگي هاي ناشي از ترکيباتي همچون caco3 نيز جلوگيري نمايد .
pH محصول برابر 8-9 و ميزان مصرف آن تنها پس از انجام آزمايش قابل تعيين مي باشد .

: Accepta 2067 اين محصول از طريق کاهش جذب سطحي توسط سورفاکت نت اقدام به انحلال پوشش خارجي ميکروارگانيسم ها نموده و از اين طريق مانع ازايجاد فلاک هاي بيولوژيکي بر روي سطح غشاء ميگردد. به منظور افزايش هر چه بيشتر بازده بهتر است اين محصول به صورت دوره اي متناسب با ميزان اسيد ** مورد استفاده قرار گيرد. ميزان مصرف عمومي اين ماده متناسب با غظلت اسيد ** بين % 3-1مي باشد.

2068 Accepta : اين آنتي اسکالانت به منظور حذف موثر کربنات کلسيم و آهن از طريق ايجاد کمپلکس با ca++ و ناپايدار نمودن co3= و نيز تبديل Fe +++ به Fe ++ و ايجاد کلوئيد هاي پايدار آهن از ايجاد کريستال هاي اکسيد آهن و کربنات کلسيم جلوگيري مي نمايد .اين محصول به منظور کاهش تاثيرات يونهاي ايجاد کننده سختي دائم آب قابل استفاده نمي باشد. ميزان مصرف اين محصول به طور عمومي حداکثر% 4 و در موارد خاص تنها پس از انجام آزمايش قابل تعيين مي باشد .

2067 Accepta : اين ترکيب با استفاده از دترجنت هاي کاتيوني بر پايه Na+ اقدام به شستشوي مواد آلي از روي سطح غشاء مي نمايد اين محصول توانايي حذف ميکروارگانيسم را از طريق انحلال ديواره سلولي و جلوگيري از ايجاد کلوني بر روي سطح غشاء را دارد. قبل از مصرف محصول مي بايستpH محلول به استفاده از محلول سديم هيدروکلسيم % 0-5 به 13 افزايش يابد. بهتر است قبل از استفاده از محلول ، آب ورودي به طور موثر آهن زدايي گردد. ميزان مصرف اين ماده بسته به ميزان مواد آلي بين % 1-3 مي باشد.

2011 Accepta : اين محصول به منظور تزريق در آبهاي خوراک به شدت سيليسي طراحي گرديده است .
استفاده از اين ترکيب به طور دوره اي و پس از کاهش دبي آب محصول و مشاهده يونهاي ايجاد کننده سختي در آب محصول توليد مي گردد. استفاده اين ترکيب به طور ممتد موجب مسموميت غشاء مي گردد. توصيه مي شود قبل از استفاده جهت تعيين ميزان مصرف و نحوه استفاده با نماينده شرکت تماس حاصل فرماييد. .اين محصول به هيچ وجه جايگزين مناسبي براي 2051 Accepta نمي باشد.
منبع: شيمي اب