انواع دیگ بخار براساس ساختار

ديگ بخار براساس ساختار تنوع زير را دارد:
ديگ بخار چدني
ديگ بخار فولادي

ديگ بخار چدني ,ديگ گرمايشي کم فشاري است که همانطور که از اسمش نيز مشخص مي باشد, بوسيله ريختگري از چدن، برنز، يا برنج ساخته شده است.

ديگ بخارفولادي که دو نوع پرفشار و کم فشار را دارا مي باشد و در دنياي امروزي از ساختار جوشي برخورداراست و خود به دو دسته اصلي ديگ بخار لوله آبي و ديگ بخار لوله دودي طبقه بندي مي شود.