انواع مولد

بر حسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع موتور را پيشنهاد مي دهند:
اضطراريStandby ، پرايم praim ، دائم کار Continuous

مولد اضطراري Standby :
موتور ژنراتور در حالت قطع برق شهر به صورت خودکار اقدام به تامين برق مشترکين مي کند. يک مدل از ژنراتور بصورت استندباي ممکن است لازم باشد تا فقط چند ساعت در ماه عمل کند اما مدل‌هاي ديگري از ژنراتورهاي پرايم هستند که بايد بصورت پيوسته عمل کنند. شرکت‌هاي سازنده موتور ژنراتور برطبق يک توافق جهاني براي هر ژنراتور رتبه‌اي قائل مي‌شوند.
اين رتبه بندي‌ها استاندارد تعريف مي‌شوند تا اجازه انتخاب صحيح را بدهند و مقايسه خوبي بين سازنده‌ها صورت ميگيرد تا از عملکرد نادرست موتور ژنراتور جلوگيري کنند و راهنماي طراحان باشند. ديزل ژنراتور

مولد پرايم Priam :
معمولا در اماکني که موقتا به برق نياز دارند به کار مي آيند. مانند اردوگاه ها، نمايشگاه ها، اکتشاف معادن و کمپ ها. خروجي برق با بار متفاوت براي يک زمان نامحدود است. عموماً ظرفيت بار براي استفاده در موقعيت‌هاي ضروري براي ماکزيمم ?? ساعت را داراست. اين رتبه براي تمامي مدل‌هاي ژنراتور قابل استفاده نيست.

مولد دائم کار Continuous :
مولد هاي دائم کار Continuous براي امور نيروگاهي يا برق سراسري هستند. قابل کاربرد در فراهم کردن توان پيوسته براي يک بار ثابت براي زمانهاي نامحدود است. اين ژنراتور بار يکسان و پيوسته را راه‌اندازي مي‌کند و به موازات توان مصرفي پيوسته و اصلي براي ماکزيمم سطح مجاز، ???? ساعت در سال به کار گرفته مي‌شوند.