اهداف تست مخازن تحت فشار

در دنياي امروزي ,صنايع پتروشيمي و همچنين صنايع نفت و گاز روز به روز در حال پيشرفت مي باشند. با پيشرفت بيشتر اين صنايع مخازن تحت فشار بيشتري نيز ساخته مي شود و به طبع ايمني اين مخازن نيز قابل اهميت مي باشد و براي ايمني بيشتر, تست مخازن تحت فشار انجام مي شود.بازرسي مخازن تحت فشار توسط يک تيم بازرسي کنترل کيفي و مسلط انجام مي شود. ديگ بخار

اهداف تست مخازن تحت فشار
در مخازن تحت فشار مقدار زيادي انرژي ذخيره شده است که درهنگام کار با اين مخازن بايستي ايمني را تا حد امکان رعايت کرد زيرا در صورت تخريب مخازن تحت فشار حادثه اي فجيع رخ مي دهد که صدمات و خسارت هاي بسياري به بار مي آورد. بنابراين مهمترين هدف بازرسي مخازن تحت فشار اطمينان از سلامت و ايمني اين مخازن مي باشد.عواملي نيز بر تست مخازن تحت فشار تاثير دارند.عواملي مانند:کيفيت طراحي و مهارت سازنده مخزن تحت فشار,صلاحيت بازرسي که مخزن را مورد تست قرار مي دهد و مقاومت به خوردگي و غيره

موارد مهم در تست مخازن تحت فشار
مواردي که در تست مخازن تحت فشار بايستي توسط بازرسين خبره انجام شود شامل موارد زير مي باشد:

بازرسي مدارک فني قبل از شروع هر گونه فعاليتي
عمليات حرارتي بعد از جوشکاري مخازن تحت فشار
تست فشار بر روي مخازن تحت فشار
تست هايي که غير مخرب مي باشند
بازرسي مخازن تحت فشار در حين جوشکاري
بازرسي مواد مورد استفاده در فرايند ساخت مخازن تحت فشار