اهمیت تزریق آنتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس چیست؟

مؤثرترين راه براي جلوگيري از تشكيل رسوب ،كاهش PH آب توسط تزريق آنتي اسکالانت مي باشد. تزريق آنتي اسكالانت باعث كاهش PH و در نتيجه افزايش حلاليت كربنات كلسيم مي شود .يكي ديگر از نتايج تزريق آنتي اسكالانت اين است كه غلظت اين ماده به اندازه كافي موجب حل شدن مجدد رسوبهاي كربنات كلسيمي مي شود ،كه قبلاً در محل وجود داشته است. وقتي كه تزريق اسيد به سيستم RO قطع شود ، دي اكسيد كربن فوق اشباع تمايل دارد كه از آب جدا شود ،همين كه اين عمل اتفاق افتد PH آب افزايش مي يابد ،در المنت هاي انتهايي سيستم كه غلظت نمكها در حداكثر مقدار است ممكن است افزايش PH به حدي باشد كه كربنات كلسيم رسوب كند.
^
معايب استقاده از آنتي اسکالانت نا مرغوب چيست؟
باعث کاهش ظرفيت توليد ،بالا رفتن ميزان نمک هاي محلول در آب توليد TDS خروجي توليد، افزايش فشار بر پمپ هاي طبقاتي و کاهش طول عمر پمپ و افزايش برق مصرفي ناشي از بالا رفتن ميزان آمپر ، تعدد شستشوي مميران ناشي از گرفتگي و در نهايت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعويض زود هنگام آن مي گردد.
منبع: شرکت فرا اب