بازرسی از مخازن تحت فشار

بازرسي از مخازن تحت فشار به دليل کاربرد فراواني که مخازن تحت فشار در صنعت دارند و باتوجه به کارايي که دارند بايد هر چند وقت يکبار انجام شود. مخازن تحت فشار به مخازني مي گوييم که درون آنها فشاري به اندازه 1 اتمسفر مي باشد. البته هرچقدر فشار درون مخازن تحت فشار بيشتر باشد خطرات بيشتري را نيز به دنبال دارد,به همين دليل بازرسي مخازن تحت فشار بسيار مهم مي باشد و بايد به صورت دوره اي بازرسي مخازن تحت فشار انجام شود. ديگ بخار

بازرسي از مخازن تحت فشار طي 3 مرحله انجام مي شود:
بازرسي مخازن تحت فشارقبل از ساخت
بازرسي از مخازن تحت فشار در حين ساخت
بازرسي نهايي از مخازن تحت فشار
کليه مراحل بازرسي و تست مخازن تحت فشار از اهميت خاصي برخوردار است و نقص يا کوتاهي در تست مخازن تحت فشار منجر به بروز حادثه اي ناگوار مي شود لذا بازرسي مخازن تحت فشار توسط بازرسان با تجربه انجام مي شود.

بازرسي مخازن تحت فشار قبل از ساخت
در اين بازرسي , بازرس مربوطه بايد مراحل مختلفي را مورد تست فني و ايمني قرار دهد. بازرسي قبل از ساخت همانطور که از اسمش نيز مشخص مي باشد يعني هنوز مخزن تحت فشار ساخته نشده است و بازرس مهمترين ملاکش در بازرسي مخازن تحت فشار در اين مرحله کارخانه سازنده مخزن مي باشد.کارخانه سازنده بايستي تجهيزات کامل و ايمني در حين ساخت داشته باشد.

بازرسي از مخازن تحت فشار در حين ساخت
در اين مرحله از بازرسي مخازن تحت فشار که پس از پايان مرحله قبل انجام مي شود, بازرسي در حين ساخت مخزن تحت فشار و نظارت بر روند ساخت مخزن مي باشد و تست مخازن تحت فشار بايد انجام گردد.

بازرسي نهايي از مخازن تحت فشار
در اين قسمت از بازرسي مخازن تحت فشار که براي تحويل گرفتن مخزن تحت فشار مي باشد, بازرسي و کنترل نهايي از تمام قسمت ها و تجهيزات مخازن تحت فشار انجام مي شود.