بازرسی دیگ بخار

بازرسي ديگ بخارتوسط دستورالعمل هاي ملي و بين المللي توسط بازرسان ديگ بخارانجام مي شود که در صورت وجود مشکل به کارفرما و صاحبکار فرصتي داده مي شود تا آن معايب را در ديگ بخار برطرف کنند و دستورات را در مدت مشخص است اعمال کند.بازرسي ديگ بخار بر طبق يک برنامه زماني معين و مشخص در سال انجام مي شود.بازرسي ديگ بخار براي کارفرما و بازرسان از نظر ايمني بسيار مهم مي باشد.
در زير به نکاتي که هنگام بازرسي ديگ بخار مورد توجه و بازرسي قرار ميگيرد به صورت مختصري توضيح مي دهيم:
1- امتداد شعله بايد در محور کوره ديگ بخار قرار گيرد .
2- دستگاه هاي تنظيم کننده سطح آب در وضعيت پائين و بالا بايد به نحو مطلوب عمل کند .
3- حصول اطمينان از احتراق کامل مواد سوختني
4- حصول اطمينان از صحت کار کليه سيستم هاي خودکار
5- انجام ساير آزمايش هاي ضروري
6- سالن ديگ بخار بايد مجزا باشد و داخل سالن هيچگونه مواد سوختني وجود نداشته باشد همچنين از انبار کردن اشياء در اين مکان خودداري کرد .

7- سالن ديگ بخار بايد حداقل مجهز به دو راه خروجي باشد .