بازرسی فنی مخازن تحت فشار

ديگ ها ي بخار و مخازن تحت فشار در صنعت به دليل کاربرد بسيار و کارايي که دارند بسيار مورد اهميت مي باشند.به طور کلي به مخازني که درون آنها بيشتر از 1 اتمسفر فشار باشد,
مخازن تحت فشار مي گوييم.علاوه بر اين لازم به ذکر است که هر چقدر فشار درون ديگ بخار يا مخازن تحت فشار بيشتر باشد کار با اين مخازن خطرناک تر است.به همين دليل تست مخازن تحت فشار از نظر ايمني اهميت بالايي دارد.تست هيدرواستاتيک ديگ بخار و تست مخازن تحت فشار بسيار حساس مي باشد و بازرسان با تجربه بازرسي فني مخازن تحت فشار را انجام مي دهند.

فرايند بازرسي مخازن تحت فشار
بازرسي مخازن تحت فشار در 3 مرحله انجام مي شود و کليه مراحل بازرسي مخازن تحت فشار از اهميت خاصي برخوردار است و کوچکترين بي دقتي حادثه اي فجيع بوجود مي آورد:
بازرسي مخازن تحت فشار پيش از ساخت مخازن
بازرسي مخازن تحت فشار حين ساخت مخازن
بازرسي نهايي مخازن تحت فشار
اهميت بازرسي مخازن تحت فشار
بازرس مخازن تحت فشار , بايد مراحل مختلفي را مورد بررسي قرار دهد و تمام شرايط و تجهيزات را نيز لحاظ کند.بازرسي مخازن تحت فشار به دليل اينکه اين مخازن فشار زيادي را درون خود دارنداز نظر ايمني بسيار مهم مي باشد.اگر بعد از بازرسي و تست مخازن تحت فشار,مخازن تحت فشار مشکل و نقص فني يا ايمني داشته باشد بايد سريعا برطرف شود.