بازرسی مخازن تحت فشار(FFP)

مخازن تحت فشار در صنايع گاز , پتروشيمي و نيروگاه هاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند که در درون مخازن تحت فشار به دليل داشتن مواد اشتعال زا همواره خطرناک هستند و تست و بازرسي مخازن تحت فشار يکي از مهم ترين تست ها محسوب ميشوند.
مخازن تحت فشار در هنگام بهره برداري حاوي مقادير زيادي انرژي ذخيره شده ميباشند که در صورت تخريب ميتواند فاجعه بزرگي رخ دهد.
بازرسي مخازن (FFP) مخفف کلمه ي Fitness For Purpose است و هدف از بازرسي مخازن تحت فشار رعايت ايمني و داشتن صحت و سلامت دقيق عملکرد مخازن تحت فشار است. ديگ بخار

مواردي که سلامتي مخزن را در حين بازرسي مخازن تحت فشار تضمين ميکند :
- ارزيابي طراحي مخازن توسط شخص ثالت يا موسسه ثالث که به طور مستقل در حوزه بازرسي مخازن تحت فشار فعاليت ميکنند
- بکارگيري تستهاي غير مخرب و در صورت لزوم تستهاي مخرب را بر روي نمونه ها بايد اعمال کرد
- انجام تست هاي تحت فشار
- کنترل و بازرسي در فرايندهاي مختلف توليد مخازن هاي تحت فشار