بررسی انتقال گرما در بویلر و دیگ بخار لوله دودی

در بويلر و ديگ بخار لوله دودي ، شکل و ساختمان ديگ ، تحت تاثير قوانين حاکم بر انتفال گرما قرار دارد به گونه اي که جذب هرچه بيشتر گرماي آزاد شده از سوخت با توجه به مواد و ملاحظات اقتصادي امکان پذير باشد .
تاثير شکل ديگ بخار بر ضوابط مربوط به مقاومت و مهار نمودن ديگ ، از اهميتي عظيم برخوردار است .
با تبعيت از اين قانون مشهور علمي که فشار يک سيال خود را به مقدار مساوي در تمام جهات اعمال مي نمايد ، مخزني باشکل نامنظم که تحت فشار داخلي قرار داشته باشد هميشه تمايل دارد که به شکل کروي کامل در آيد .
بويلر و ديگ بخار لوله دودي وسيله اي براي انتقال انرژي گرمايي به سيالي واسط، از قبيل بخار اب ،اب داغ ، يا سيلات الي است .
در طراحي ديگ بخار لوله دودي ازاين سه روش انتقال گرما جهت انتقال انرژي سوخت ، به يک سيال واسط گرمايي مناسب ، استفاده مي شود

 پمپ هاي گريز از مرکز را بر حسب نوع ساختمان آنها به انواع زير تقسيم بندي مي‌کنند:
از نظر وضعيت طبقات که ممکن است يک طبقه و يا چند طبقه باشند.
از نظر مقدار آبدهي و ارتفاع که ممکن است بصورت کم ، متوسط و زياد باشند.
از نظر نوع پروانه ، تعداد تيغه و وضعيت آنها.
ممکن است پمپ ها را بر حسب نوع استفاده آنها تقسيم بندي کنند:
پمپ هاي سيرکولاتور براي به جريان انداختن آب گرم در سيستمهاي حرارتي.
پمپ هاي افقي يک طبقه از نوع مکش مارپيچي جهت استفاده در تأسيسات مکانيکي.
پمپ هاي سانتريفوژ فشار قوي چند طبقه جهت استفاده در آبرساني و غيره.
جهت استفاده در چاه هاي عميق و نيمه عميق.
پمپ هاي لجن کش جهت استفاده در سيستم هاي فاضلاب.
پمپ هاي طبقاتي در سيستم تأسيساتي کاربرد فراوان دارند، مختصرا به ساختمان اين نوع پمپ ها اشاره مي‌گردد.

پمپ هاي سانتريفوژ از نظر مکش
پمپ هاي سانتريفوژ ممکن است با يک مکش يا با دو مکش باشند. پمپ هاي سانتريفوژ با دو مکش جريان سيال را از طريق دو لوله و به مقدار يکسان از دو طرف پروانه وارد پمپ مي‌کنند.