بررسی تاثیر هوای اضافه روی بازدهی دیگ های بخار

افزايش مصرف انرژي فسيلي و پايان پذيري اين انرژي ها از يک سو و مخاطرات زيست محيطي و گرم شدن کره زمين به واسطه استفاده بيش از حد از اين منابع انرژي از سوي ديگر، تحقيق در حوزه بهينه سازي و بررسي عوامل تاثير گذار روي کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات حرارتي و افزايش بازدهي را امري اجتناب ناپذير کرده است، بررسي عوامل تاثير گذار روي کاهش تلفات حرارتي و افزايش بازدهي و بهينه سازي مصرف سوخت نه تنها يک فرصت بلکه يک الزام بزرگ به حساب مي آيد. در اين تحقيق تاثير هواي اضافه روي بازدهي و ميزان تلفات يک ديگ بخار نمونه که در تاسيسات مرکز مطالعات انرژي آذربايجان نصب شده است، به صورت تجربي و آزمايشي مورد مطالعه قرار گرفته است. هزينه ساليانه ناشي از تلفات حرارتي کارکرد ديگ با ميزان هواي اضافه محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهند که در صورت افزايش تنها 19% هواي مازاد نسبت به ميزان استاندارد، هزينه ايي در حدود 46472000 ريال در سال به سيستم تحميل مي شود.