بویلر چیست؟

تعریف بویلر:
یک مخزن بسته تحت فشار که آب یا دیگر سیالات در آن گرم می شوند. گرمایش و تبخیر سیالات باعث می شود که این محصول در بسیاری از مکان ها توان استفاده را داشته باشد.

تقسیم بندی ها :
1- از لحاظ مکان قرار گیری آب :
•واتر تیوب water tube boiler
•فایر تیوب fire tube boiler

2- از لحاظ تعداد پاس های گذر دود :
•2 پاس pass
•3 پاس pass
•4 پاس pass

3- از لحاظ تماس آب با پشت دیگ :
•وت بک wet back
•درای بک dry back

باید ذکر کرد در حال حاضر ساخت بویلر های درای بک منسوخ گردیده اند.
بویلر در حالت وت بک یا همان "دیگ پشت تر" دارای راندمان بالاتری بوده و اتلاف حرارتی کاهش می یابد، اما هزینه ساخت این نوع از دیگ ها کمی بالاتر از دیگ های درای بک است.