تاریخچه کاغذ دیواری

کاغذ ديواري از چين آغاز شد.به اين دليل که اولا چيني ها کاغذ را اختراع کردند ،ثانيا آن ها از قديم کاغذ برنجي روي ديوارهايشان مي چسباندند.
در سال ??? بعد از ميلاد چيني ها از چيزهاي به درد نخور و لباسهاي قديمي کاغذ را درست کردند،و اين آن طور که ميدانيم تولد کاغذ است.
در قرن ? تعدادي از زنداني هاي چيني که زير دست عرب ها کار مي کردند،مهارت درست کردن کاغذ را به آن ها ياد دادند و به اين ترتيب دانش درست کردن کاغذ در خاور دور گسترش پيدا کرد.
در قرن ?? هم اين دانش در اروپا گسترش يافت.اولين کاغذ ديواري اروپايي که هنوز هم وجود دارد روي تير عمارت دانشگاه کمبريج است که به سال ???? تعلق دارد.
اما کاغذ ديواري به نامي که ما مي شناسيم در سال ???? توسط جين مايکل پاپيلون که فرانسوي است درست شد.

در سال ???? ماشين چاپ کاغذ ديواري اختراع شد که ابتدا ? رنگ،سپس ? رنگ و...بودند تا اينکه به صورت پيشرفته در آمدند.
بعد از جنگ جهاني دوم که انقلاب صنعتي اتفاق افتا د،کاغذ ديواري هاي بادوام و قابل شستشو درست شد.
منبع: آفتاب