تجهیزات دیگ بخار

بخشي چشمگيري از قيمت يک ديگ بخار را تجهيزات آن تشکيل مي دهد. برخي از اين تجهيزات عبارتند از مشعل، پمپ تغذيه ، کنترل کننده ها و نشان دهنده هاي سطح آب، پرشرسوئيچ ها ، مانومترها و ترمومترها ، شير اصلي خروج بخار ، شير اطمينان، شير تغذيه ، شير تخليه ، شير زير موبري ، تابلو برق و …

کارکارد صحيح اين تجهيزات کارکرد بي وقفه و ايمن يک ديگ بخار را تضمين مي نمايد. اما در صورتي که هر يک از اين قطعات دچار مشکل گردد موجب بروز اختلال در ديگ و در نتيجه پروسه توليد مي گردد. همچنين برخي از تجهيزات نقش مهمي در ايمني ديگ دارد به طور مثال در صورتي که عملکرد شير اطمينان دچار مشکل گردد مي تواند موجب بروز انفجار و خسارات هاي مالي و تلفات جاني گردد.

قيمت تجهيزات مرغوب نسبت به تجهيزات غير مرغوب حتي تا چندين برابر بيشتر مي باشد که در نتيجه روي قيمت کلي ديگ نيز تاثير چشمگيري دارد. پيشنهاد مي گردد در زمان خريد به ليست دقيق تجهيزات و مارک آن ها توجه ويژه اي مبذول گردد.