تست دیگ بخار

در بازرسي از ديگ هاي بخار توسط بازرسان,تست هاي متفاوتي بر روي ديگ و بويلر بخار انجام مي شود.در تست بر روي ديگ بخار , تمامي قطعات و اجزاي ديگ بخار به صورت دقيق تست و بازرسي مي شوند.

از جمله عيوب تست ديگ بخار ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
الف- تست غلظت مواد آب ديگ بخار اگر مورد استاندارد نباشد
1تست ديگ بخار-مقدار مواد تزريقي در ديگ بخار کم بوده است.
2- مشکلي در دستگاه تزريق باشد.
3-کارايي دستگاه هاي تصفيه به درستي نباشد.
4- مقدار آب ديگ بخار به اندازه کافي نباشد.

ب – کف کردن ديگ بخار آب
1- غليظ بودن املاح داخل ديگ بخار
2- قليائي آب درون ديگ بخار زياد باشد
3- مواد شوينده در داخل ديگ بخار منتقل شده باشند
4- سوخت ديگ بخار داراي نوسانات باشد

پ –ديگ بخار آبگيري نميکند
ت- مشعل ديگ بخار کار نمي کند
ث – موتور کار ميکندولي شعله در ديگ بخار ايجاد نميشود
ج- شعله ي ديگ بخار خود به خود خاموش شود
ح –شعله ديگ بخار شروع به دود کردن کند
خ- خاموش و روشن شدن ديگ بخار