تشریح مسئولیت خریداران دیگ های بخار

شخصي كه قصد خريد يكي از انواع ديگ هاي بخار و ديگ هاي آبگرم را دارد مطابق قانون بايستي در مرحله اول پس از اينكه از وضعيت فني و توانايي سازنده آگاه شد و اطمينان حاصل كرد كه توليد كننده اين محصولات داراي امكانات فني مهندسي مورد نياز و مجوزها ي قانوني الزامي مي باشد.
در مرحله بعدي بايستي با تاكيد بر اينكه حتما محصول بايستي مطابق رويه بازرسي توليد گردد ، اقدام به تماس با وي و ارائه موارد ذكر شده در ذيل براي استعلام و در نهايت درخواست خريد محصولات مذكور نمايد.
و از طرفي با عنايت به اينكه در ايران كليه محصولات ديگ بخار و آبداغ بايد كاملا مطابق با دستورات استاندارد اجباري 4231 توليد گردند لذا جهت بهره برداري بيشتر خريداران عينا مطالب از بخش مربوطه در استاندارد درذيل ارايه شده است:
اولاً : دراستاندارد مذكور ،خريدار يا سفارش دهنده ، مسئول ارائه اطلاعات اختصاصي و كلي ذيل به هر سازنده ديگ بخارو آبداغ مي باشد :

اطلاعات اختصاصي براي ديگ بخار ، بخار داغ و آبداغ:
الف - در مورد ديگ بخار:
حداكثر ظرفيت بخار مورد نياز بر حسب تن بر ساعت
فشار كار ديگ بخار(فشار مورد نياز كه ديگ در شرايط عادي بايد دارا باشد ) بر حسب بار
دماي ورودي آب تغذيه ديگ بخار بر حسب درجه سانتي گراد

ب - در مورد ديگ بخار داغ :
حداكثر ظرفيت توليد ديگ بخار داغ بر حسب تن بر ساعت
فشار كار در خروجي بخار داغ كن بر حسب بار
دماي آب ورودي تغذيه بر حسب درجه سانتي گراد

ج- درمورد ديگ آبداغ:
حداكثر توان حرارتي بر حسب كيلو وات (يا کيلوکالري)
فشار كار بر حسب بار
دماي آب برگشتي بر حسب درجه سانتي گراد
دماي آب جرياني بر حسب درجه سانتي گراد
روش ايجاد فشار (مثلاً بخار آب ، گاز، فشار استاتيكي و يا تلمبه كردن پيوسته )
مشخصات سيستم كنترل مدار آبداغ