تصفیه آب در تصفیه خانه های آب سطحی

روشهاي مختلفي براي تبديل آبهاي طبيعي يا خام به آبهاي سالم و قابل قبول مصرف کنندگان وجود دارد و روش انتخابي تصفيه بستگي به اختصاصات آ ب خام دارد . جدول ذيل حاوي خلاصه اي از فرآيندهاي معمول تصفيه آب ها مي باشد . کلاً در آبهاي سطحي بيشتر از آبهاي زيرزميني در معرض آلودگي ها قرار دارند لذا نياز به تصفيه بيشتري هم دارند . بنابراين به استثناي اندازه گيري جريان و گندزدايي آب معمولاً اکثر فرآيندها ي تصفيه زير فقط بروي آبهاي سطحي انجام مي شود . تصفيه آب معمولاً با بعضي از فرآيند هاي تصفيه مقدماتي شروع مي شود . اين تصفيه در خارج از تصفيه خانه اصلي صورت مي گيرد . تا ضمن کاهش ناخالصي هاي آب از فشار برفرآيندهاي اصلي تصفيه نيز کاسته شود.