تعمیرات دیگ آبگرم

ديگ هاي آبگرم نقش مهمي در سيستم گرمايشي اماکن عمومي و منازل دارند ,به همين خاطر بايستي نسبت به سرويس کلي ديگ آبگرم قبل از شروع فصل سرما و در اوايل مهرماه اقدام شود. تعميرات ديگ آبگرم بسيار حساس و مهم مي باشد, از اين رو قبل از تعميرات بايستي حتما تست ديگ آبگرم انجام شود و بعد از تست و بازرسي ديگ آبگرم ودر صورت پيدا کردن مشکل يا خرابي بايد شروع به تعميرات ديگ آبگرم نماييد.

درباره ديگ آبگرم
ديگ آبگرم نقش مهمي در يک سيکل اجرا مي کند. آبي که به اين سيکل وارد مي شود توسط مشعل و گرماي ديگ آبگرم يا به عبارتي ديگر ديگ بخار حرارت داده مي شود و آبي که گرم شده از ديگ آبگرم خارج مي شود و براي گرما بخشيدن به بنا ساختمان و مصارف خانگي يا ديگر مصارف مورد استفاده قرار مي گيرد.از ديگ هاي آبگرم در برج ها و منازل ، سالن هاي ورزشي و باشگاه ها، استخر ها، مساجد، هتل ها و ... استفاده مي کنند.به عبارت ديگر در هر مکاني که نياز به آب گرم و گرمايش باشد از ديگ هاي آبگرم استفاده مي شود. ديگ بخار

موارد مهم در تست و تعمير ديگ آبگرم
ديگ آبگرم بايد از نظر نشتي تست شود و اگر نشتي آب و دود داشت بايد تعمير شود.
داخل ديگ آبگرم بايد عاري از دود و گرد وغبار باشد و در صورت وجود بايد پاک شود.
مشعل ديگ آبگرم بايد از نظر الکتريکي و مکانيکي بدون مشکل باشد.
دودکش ديگ بخار بايد عاري از دوده باشد.
تست لوله کشي هاي ديگ آبگرم که در صورت فرسودگي و خرابي بايد تعمير شوند.