تفكیك آب تصفیه شده از مصارف غیر شرب هزینه بر است

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: جدا كردن آب لوله كشی غیر شرب از آب تصفیه شده در فرایند تصفیه آب برای صرفه جویی در هزینه های آماده سازی آب شرب، بسیار هزینه بر و تقریبا غیر ممكن است.
داوود ملایی اظهار داشت: تفكیك آب لوله كشی غیر شرب از آب تصفیه شده در تهران به دلیل طولانی بودن شبكه لوله كشی آب بسیار هزینه بر و مشكل است.
وی ادامه داد: شبكه آب تهران دارای بیش از ۹ هزارو ۵۰۰ كیلومتر است كه لوله گذاری و لوله كشی مجدد برای تفكیك آب غیر شرب از آب شرب تقریبا غیر ممكن است.
ملایی گفت: لوله كشی مجدد و تفكیك آب تصیفه شده و شرب تقریبا با مخالفت های برخی نهادها مثل شهرداری مواجه است.
مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص احتمال افزایش نیترات در آب تهران اظهار داشت: شركت آب و فاضلاب استان تهران دارای آزمایشگاه های سنجش كیفیت آب های زیرزمینی است، بنابراین همواره نظارت عالی بر كیفیت آب استان تهران صورت می گیرد و جای نگرانی نیست.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با بیان این كه امسال نزولات جوی در سراسر كشور نسبت به سال گذشته كم تر بوده است، گفت:شركت آب و فاضلاب استان تهران امسال برای جمعیت ۱۴ میلیون نفری استان تهران كه ۱۲ میلیون نفر آن در شهر تهران سكونت دارند، یك میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مكعب آب تامین و توزیع خواهد كرد كه ۶۵۰ میلیون متر مكعب آب آن از آب های سطحی و یك میلیارد متر مكعب باقیمانده از آب های زیرزمینی باید تامین شود.