توربو پمپ ها

 توربو پمپ ها مهمترین دسته از پمپ های دینامیکی هستند. توربو پمپ ها ماشینهایی هستند که با دریافت انرژی مکانیکی و ایجاد حرکت چرخشی تولید انرژی هیدرولیکی نموده، انرژی پتانسیل و جنبشی سیال عبوری را افزایش میدهند . در این پمپ ها پروانه عامل انتقال انرژی مکانیکی محور به سیال می باشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت این پمپ ها، کاربرد آنها در صنعت فراگیر شده به نحوی که اغلب جایگزین پمپ های رفت و برگشتی شده اند . توربو پمپ ها را میتوان بر اساس نوع حرکت سیال در داخل آن به سه دسته تقسیم بندی کرد:

الف) پمپ های شعاعی (سانتیریفوژ کامل) Radial
در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در جهت عمود بر محور از پروانه خارج میشود. موارد استفاده این پمپ ها دبی های کم و هد زیاد می باشد. پمپ آب خانگی

ب) پمپ های مخلوط (نیمه سانتریفوژ) Mixed
در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و بطور مورب نسبت به محور از آن خارج می شود . موارد استفاده این پمپ ها در دبی و هدهای متوسط می باشد.

ج) پمپ های محوری Axial
در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در امتداد آن نیز خارج می شود . موارد استفاده این پمپ ها در دبی های زیاد و هد کم می باشد.
اجزاء اصلی توربو پمپ ها: توربو پمپ ها دارای سه جزء اصلی می باشند. این اجزاء عبارتند از هدایت کننده، پروانه یا چرخ و کاهش دهنده یا جمع کننده.
الف )هدایت کننده : همانطور که از نام این جزء مشخص است ، وظیفه این جزء هدایت سیال به داخل این پمپ ( پروانه) است به نحوی که سیال بطور مماس بر پره های پروانه وارد آن شود. در غیر این صورت برخورد سیال با پره ها با زاویه متفاوت منجر به ایجاد گردابه در سیال و افت موضعی می شود . شکل٢-٢ یک توربو پمپ و اجزای آن را نشان می دهد هدایت کننده در این پمپ قسمتی از پوسته می باشد .

پمپ سانتریفوژ

ب ) پروانه با چرخ ( :(Impellerاین جزء مهمترین قسمت پمپ است که متحرک بوده و وظیفه اصلی آن انتقال انرژی مکانیکی روتور به صورت جنبشی و پتانسیل به سیال است. سیال از وسط پروانه وارد آن شده با توجه به نیروی گریز از مرکزی که از طرف پروانه به آن اعمال میشود به بیرون پر تاب میگردد. همان طور که در شکل٢-٢ مشخص است پروانه برروی محور پمپتعبیه شده و به همراه آن می چرخد.

ج) کاهش دهنده یا جمع کننده : این قسمت در خروجی پمپ و بعداز پروانه قرار دارد . نقش آن علاوه بر جمع کردن و هدایت سیال به بیرون تبدیل سیال خروجی از پروانه به فشار می باشد .البته این نقش علاوه بر جمع کردن سیال و هدایت آن به بیرون میباشد . درشکل ٢-٣ جمع کننده در پوسته پمپ و درست دور تا دور پروانه قرار دارد؛ به نحویکه سیال پس از خروج از پروانه لازم است از این مجرای واگرا عبور کرده، سپس به لوله خروجی هدایت شود .باتوجه به قانون برنولی و از آنجا که سرعت سیال در حین عبور از این مجرا که به حلزون موسوم است، کاهش مییابد فشار آن افزایش خواهد یافت .شکل ٢-٣ به وضوح جزء جمع کننده را که به صورت حلزون میباشد نشان میدهد . دربعضی از پمپ ها به جای حلزون از دیفیوزر استفاده میشود. سیال پس از خروج از پروانه از دیفیوزر عبور میکند و انرژی جنبشی آن به انرژی پتانسیل تبدیل میشود.