توصیه ها در طرح الکتریکی دیزل ژنراتور

اطلاعات بیشتر در مورد موازی سازی دستگاه های مولد در راهنمای T-016 کاربرد تولید نیروی Cummins مورد بحث قرار گرفته است، که در صورت درخواست قابل دسترسی است. (بخش 5.2 در صفحه ی 67)
باید همیشه قبل از پذیرفتن هر طرح یا پروژه ی اصلاحی در مورد قوانین و استانداردهای محلی مشورت صورت گیرد.
در زمان بررسی کل هزینه ی تصاحب، اهمیت نصب بر تصمیم در مورد میزان خرج های اضافی که در سیستم انجام شده تاثیر گذار است. بعضی قوانین و استاندارد های محلی سرویس ممتد را در مورد بارهای لازم قانونی الزام می دارند و ذات حیاتی بعضی ابزارها نیز ممکن است چنین قید و شرط های سرویسی مشابهی را الزامی کند. اگر دستگاه های مولد موازی باشند، می توان از هزینه ی نگه داری و زمان خاموشی موقت مربوط به دستگاه های مولد موقت اجتناب کرد. این ملاحظات ممکن است بر تعداد دستگاه های لازم برای نصب نیز تاثیرگذار باشند. ژنراتور استمفورد
راه حل مولد تکی، اگر چه در نگاه اول مقرون به صرفه به نظر می رسد، اما کمترین کاربردها را دارد و ممکن است بازدهی کمتری نیز، به خصوص در بارهای جزئی، داشته باشد. در مصارف بار اصلی، ممکن است دستگاه های مولد دیزلی پر سرعت، به دلیل بازدهی بیشتر و هزینه ی نگه داری کمتر در مقایسه با دستگاه های بزرگ تر و سرعت پایین، هزینه ی چرخه ی عمر کلی پایین تری داشته باشند (بخش 5.2.7 در صفحه ی 82)
مولد هایی که در کاربردهای کمتر از 5 دقیقه در ماه اتصال موازی شوند، احتیاجی به محافظت در برابر از دست رفتن کاربرد ندارند. با این وجود، خطر صدمه ای که می تواند در صورت رخ دادن خرابی لحظه ای مدار تامین کاربرد رخ دهد را باید بررسی کرد و تصمیمات مناسب در مورد آن صورت گیرد