تولید شمش آلومینیوم در كشور ۴ درصد افزایش یافت

 به گزارش دنیای صنعت میزان تولید آلومینیوم در شركت های ایرالكو، المهدی و هرمزآل تا پایان بهمن ماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۲۲۴ تن رسیده كه افزایش ۴ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد این در حالی است كه در ۱۱ ماهه سال گذشته میزان تولید شمش آلومینیوم ۳۰۸ هزار و ۴۷۳ تن بوده است.

 
در این میان، شركت «ایرالكو» ۱۶۳ هزار و ۲۹۶ تن، «المهدی» ۹۵ هزار و ۷۲۰ تن و «هرمزآل» ۶۲ هزار و ۲۰۸ تن شمش تولید كردند.
همچنین، از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۲، میزان تولید پودر آلومینا توسط شركت آلومینای ایران به ۲۲۶ هزار و ۸۱۴ تن رسید كه رشد ۱۰ درصدی حاصل شد. در حالی كه میزان تولید این ماده اولیه تولید آلومینیوم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۷ هزار و ۸۹ تن بود.
 در اسفند جاری ۲۸ هزار و ۵۲۲ تن شمش آلومینیوم توسط سه شركت ایرالكو، المهدی و هرمزآل و نیز ۲۱ هزار و ۲۸۲ تن پودر آلومینا در شركت آلومینای ایران تولید شد.