جوشکاری در بویلر و دیگ بخار

مهمترين روش ساخت ديگ هاي بخار و مخازن تحت فشار، جوشکاري است. عليرغم منسوخ بودن ساخت ديگ هاي بخار پرچي، هنوز تعدادي از آنها مشغول کار بوده و نيازمند بازسازي هستند. در ديگ هاي بخار ، جهت اتصال قطعات به ديگ علاوه بر روش جوشکاري، از روش هاي رزوه کاري و گشاد کاري نيز استفاده مي شود. بر طبق آئين نامه، بهنگام تجاوز حداکثر فشار مجاز ديگ از 100psi، استفاده از اتصالات رزوه اي بزرگتر از 3 اينچ مجاز نمي باشد. ليکن اين محدوديت، شامل دريچه هاي مسدود مربوط به بازديد، يا دريچه هاي انتهائي مورد استفاده براي همين منظور نمي شود. براي ديگ هاي پرفشار، استفاده از روش گشاد کاري جهت اتصال مجاز مي باشد، به شرط آن که قطر خارجي لوله يا قطعه آهنگري شده مورد اتصال توسط اين روش، از 6 اينچ تجاوز ننمايد. با در نظر گرفتن اين موضوع مقررات مربوط به تقويت قسمت سوراخ شده رعايت شده اند. در ضمن، قسمت هاي متصل شده توسط روش گشاد کاري، بايد تمام مقررات مربوط به لوله ديگ هاي لوله دودي و ديگ هاي لوله آبي متصل شده توسط اين روش را رعايت نمايد.