خرابی های موتور

ديزل ژنراتور مي‌تواند از مسائلي سوء مانند رسوبات داخلي و تجمع کربن آسيب ببيند.
رسوبات داخلي و تجمع کربن به اين دليل است که دردوره‌هاي طولاني کارکرد ديزل ژنراتور يا با بار کم (زير 30 درصد) و يا با بار بيش از ظرفيت (بالاي 75 درصد) فعاليت داشته است.در چنين شرايطي (زير 30 درصد) ديزل به اصطلاح دچار خام سوزي ميشود و يا در شرايط استفاده از بارهاي غير مجاز (بالاي 75 درصد ) ديزل براي اين که دور( RPM )خود را ثابت نگه دارد و در نتيجه فرکانس ثابتي را تثبيت کند مجبور به تزريق سوخت بيش از حد ميشود که همين مهم در طول کارکرد موتور ايجاد کربن در محفظه موتور ميکند.
راه‌اندازي يک موتور با بار کم سبب فشارهاي به موتور مي‌شود و در نتيجه رينگ پيستون بصورت ضعيفي بسته مي‌شود. فشار سيلندري کم سبب احتراق ضعيف وفشار کم حاصل از احتراق کم و دما مي‌شود.
همچنين احتراق ناقص سبب شکل گيري دوده و پس ماند سوخت نسوخته مي‌شود که مسير رينگ‌هاي پيستون را بسته و مي‌چسباند و سبب کاهش شديد در کارايي ديزل ژنراتور مي‌شود و فشار کم ابتدايي را تشديد مي‌کند.و در حقيقت رسوب‌ها زماني ايجاد مي شوند که گازهاي گرم احتراقي بصورت ضعيفي مي‌وزند و رينگ پيستون را مسدود مي‌کنند و سبب نياز به روغن کاري بر روي ديواره‌هاي استوانه‌اي بدليل "سوخت ناگهاني" مي‌شوند و دوده‌هايي لعاب مانند ايجاد مي‌کنند. کربن سخت از احتراق ضعيف شکل مي‌گيرد و بسيار خراشنده و ساينده است، سپس سبب افزايش مصرف سوخت مي‌شود (دود آبي). .
سپس سوخت محترق نشده از پشت رينگ پيستون نشت مي‌کند و به سيستم روغن کاري سرايت مي‌کند. سوختن ناقص باعث مي‌شود که تزريق کننده‌هاي روغن بوسيله دوده مسدود شوند و باعث وخامت بيشتر در احتراق و ايجاد دودهاي سياه رنگ ‌شوند. مشکلي که با شکل گيري اسيدها در روغن موتور افزايش يافته ميابد و اين ساخت اسيدي (جوهري) در روغن کاري باعث کندي مي‌شود اما بي‌نهايت فرسايشي و مخرب براي سطح ياتاقان ها است .
با ادامه اين روند ديزل دچار تنزل (افت) ميشود .چرخه تنزل به اين معناست که موتور بزودي بطور پيوسته آسيب مي‌بيند و ممکن است هرگز قادر به کار با توان اوليه خود نباشد.
راه‌اندازي تحت بار زير حد مجاز و بالاي حد مجاز به‌ ناچار نه تنها باعث دود سفيد از سوخت نسوخته مي‌شود بلکه با گذشت زمانهاي بيشتر، با دود آبي و دود سياه ، حاصل از خرابي تزريق کننده هاي روغن موتور به يک الاينده هوا تبديل ميشود.
به هرحال اگر اين رسوبات پيشروي کند تا مرحله‌اي پيش ميروند که جاي رينگ‌هاي پيستون داخل شيارهايشان را تصرف ميکنند.

ايجاد رسوبات و يا کربن اتفاق افتاده در ديزل ژنراتوراگر در مراحل اوليه شناسايي شود، ميشود با رفع عيب ، عملکرد صحيح موتور ، عدم افت ديزل را تضمين کرد.به طوري که با چند نوبت تعويض روغن اين مشکل رسوب کربن حل ميشود.