خوردگی در دیگ ها

بطور کلي تأثير آب روي فلز ديگ بخار و نتيجه آن را که انتقال تدريجي مقداري از فلز بداخل آب مي باشد خوردگي ديگ بخار گويند. بطور خلاصه دلايل خوردگي در ديگ هاي بخار عبارت اند از :
?-?- PH آب که بستگي به نمک ها و گازهاي حل شده در آب دارد مثلاً انحلال گاز کربنيک آزاد يا نمک هاي منيزيم موجب بروز خاصيت اسيدي و خورندگي مي شود.
?-?- اکسيژن محلول در آب .
فسفات
براي جلوگيري از پديده تشکيل رسوب در داخل ديگ بخار، بايد بوسيله پمپ تزريق بطور دائم محلول تري فسفات سديم به داخل ديگ تزريق نمود که بوسيله آزمايشات آب ديگ مقدار تزريق فسفات را کاهش يا افزايش داد تا مقدار آن در آب داخل ديگ در حد استاندارد.
اکسيژن براي جلوگيري از ورود اکسيژن محلولي که دستگاه اپراتور قادر به حذف آن نبوده به آب داخل ديگ بايد بوسيله پمپ تزريق بطور دائم محلول سولفيت سديم و يا هيدرازين (بسته به شرايط کار ) را به داخل ديگ تزريق نمود بطوريکه باقيمانده مقدار سولفيت در آب داخل ديگ در حد استاندارد و باقي مانده مقدار هيدرازين در حد استاندارد باشد.