دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلي اتيلن :دستگاهي است که براي جوش دادن انواع اتصالات پلي اتيلني مورد استفاده قرار مي گيرد.

دستگاه جوش پلي اتيلن داراي انواع وسايزهاي مختلفي است که کاربرد آن بستگي به شرايط و ويژگي هاي پروژه مورد نظر دارد و به طور کلي مي توان آن رابه دستگاه بات فيوژن و الکتروفيوژن واکسترودر تقسيم نمود.

انواع دستگاه جوش پلي اتيلن بات فيوژن شامل:


دستگاه جوش پلي اتيلن دستي فاضلابي سايز 160-50

 

دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليک سايز 50 تا 160

 

دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليک سايز 63 تا 200

 

دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليک سايز 90 تا 315

 

دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليک زاويه زن 90 تا 3155

 

دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليک 50 تا 160

 

دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليک سايز 63 تا 200

 

دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليک سايز 63 تا 250

 

دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليک سايز 90 تا 315

 

 توليد دستگاه جوش پلي اتيلن

 

قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن