دستگاه پیش تصفیه آب با فیلتر شنی و کربنی

طراحي و سايز فيلترهاي شني و كربني
فيلترهاي شني و كربني در پيش تصفيه ي سيستم هاي آب شيرين كن به روش اسمز معكوس مورد استفاده قرار مي گيرند.
استفاده از فيلتر شني به منظور حذف ذرات معلق از آب و جلوگيري از ورود اين ذرات به ممبران ها مي باشد. معمولا از شن سيليس در سه اندازه ي مختلف براي ايجاد بستر شني استفاده مي شود.
اين بستر فيلتراسيون درون يك مخزن از جنس FRP ساخته مي شود و از شير سه حالته (دستي يا اتوماتيك) براي سه حالت فيلتر، شست و شوي معكوس و شست و شوي سريع استفاده مي شود.
فيلتر كربني نيز مشابه فيلتر شني و با هدف حذف رنگ، بو و كلر آزاد طراحي مي شود.

طراحی دستگاه پیش تصفیه آب با فیلتر شنی و کربنی
پارامتر اصلي در طراحي سيستم هاي فيلتراسيون شني و كربني ميزان دبي آب عبوري مي باشد. به اين معني كه با توجه به ميزان آب عبوري قطر مخزن انتخاب مي شود.
طبيعي است كه در انتخاب سايز مخزن براي فيلتر كربني ميزان كلر و ساير آلاينده هاي آلي تأثيرگذار مي باشد.