دیگهای بخار یکپارچه

از جمله مزايا و مشخصات ديگهاي صنعتي عبارتست از :
بالا بودن سرعت پاسخ زماني اين بويلر به تغييرات بار
بالا بودن قابليت اطمينان
اين ديگها را مي توان بطور يکپارچه در کارخانه توليد و پس از آن به سايت حمل نمود.
شايان ذکر است در مواردي که محدوديتهاي حمل بار جاده اي وجودداشته باشد مي توان اين نوع ديگهاي بخاررا در قطعه بنديهاي کوچکتر حمل نموده و عمليات نصب و برپايي را در سايت بانجام رساند. بخار توليدي توسط اين مدل ديگ مي تواند فوق داغ ويا اشباع باشد و به نظر و درخواست مشتري بستگي دارد. اين نوع ديگ بخار خود اتکاء (Botton Support)، داراي دو درام مجزاي آب و بخار و سيستم گردشي طبيعي آب و بخار مي باشد. همچنين با نوجه به آزمايشات و تجربيات فراواني که در طراحي و ساخت اين نوع ديگ وجوددارد امکان طراحي و ساخت پيشرفته آنها فراهم آمده است.

ظرفيت و شرايط طراحي
تناژ بخار توليدي : تا ??? تن در ساعت
حداکثر فشار بخار : kg/cm2g120
حداکثر دماي بخار : C480
سيستم تامين هواي احتراق : فن دمنده اجباري (Force Draft Fan)
سوخت : مايع گازي (تک يا دو سوخته )