دیگ بخار و تاسیسات

تمام سوخت هاي تجاري، بجز گازهاي طبيعي، شامل موادي هستند که باعث رسوب و خوردگي بر روي سطوح داغ ديگ بخار مي شوند. پاک سازي رسوبات مستلزم خارج کردن مکرر ديگ از سرويس، جهت آماده سازي و بهره برداري موثر از آن است. خوردگي خود نيز منجر به تجمع رسوبات ناشي از خوردگي و بستن ديگ جهت تميز کردن سطوح و صرف هزينه هاي سنگين تعميرات مي گردد.البته همه سوخت ها عامل خوردگي نيستند و نيز همه ديگ ها آسيب پذير نيستند. با طراحي دقيق و انتخاب مناسب، وقوع اين مسايل بطور قابل ملاحضه اي کاهش خواهد يافت و حتي منتفي خواهد شد.
روسوب ها در قسمت هايي از ديگ که دماي فلز بالايي دارند به ويژه در داغ کننده هاي بخار (Super heaters) و پايه هاي نگهدارنده آنها و در ورودي سطوح حرارتي منطقه کنوکسيون بعد از کوره، به وجود مي آيند. ايجاد اين رسوب چه در ديگ ها لوله آتشي و چه در ديگ هاي لوله آبي به قدري است که مستلزم خارج کردن ديگ از مدار طي هفته ها جهت رسوب زدايي است.