راندمان و مصرف انرژی دیگ بخار

راندمان ديگ بخار عبارت است از نسبت انرژي توليد شده توسط سيستم به انرژي ورودي به سيستم . هرچه راندمان يک ديگ پايين تر باشد ميزان سوخت بيشتري جهت دستيابي به يک مقدار ثابت بخار مورد نياز است. اگرچه قيمت اوليه يک ديگ بخار با راندمان بالاتر بيشتر از يک ديگ بخار با راندمات پايين است ولي با توجه به قيمت گاز يا گازوئيل ، در صورت انجام سرمايه گذاري لازم، اين اختلاف قيمت به سرعت در کوتاه مدت جبران شده و بعد از آن موجب کاهش هزينه ها مي گردد.

از جمله عوامل موثر در راندمان ديگ بخار ساختار و ميزان سطح انتقال حرارت آن مي باشد. راندمان يک ديگ بخار سوپر سه پاس واقعي با سطح انتقال حرارت کافي به ??% مي رسد که اين ميزان با نصب اکونومايزر بر روي دودکش قابل افزايش نيز مي باشد.

هرچه سطح انتقال حرارت در کوره ، محفظه برگشت و لوله هاي پاس دوم و سوم بيشتر باشد راندمان ديگ افزايش يافته و در نتيجه دماي گازهاي خروجي از دودکش پايين تر خواهد بود.

خوشبختانه اخيرا برچسب انرژي ديگ هاي بخار توسط سازمان ملي استاندارد اجباري شده و در صورت اجراي صحيح و دقيق آن توسط شرکت هاي بازرسي نقش موثري در بهبود راندمان ديگ هاي بخار توليدي خواهد داشت.