رعایت نکاتی برای قفسه بندی

- در دو طرف قفسه هاي 160 سانتي متري بايد راهرو باشد

- در يک طرف قفسه هاي 80 سانتي متري بايد راهرو باشد

- در دو طرف قفسه هاي 120 سانتي بايد راهرو باشد . اما ميتواند يکي از راهرو ها عرضي کمتر از 70 سانت را داشته باشد

- بهتر است قفسه هاي 80 سانتي را از يک طرف به ديوار بچسبانيم و در اصل در زمانهايي که عرض سالن جواي نميدهد و مجبوريم از قفسه 80 استفاده کنيم طوري برنامه ريزي کنيم که از يکطرف به ديوار بچسبد

-قفسه هاي 160 از نظر چيدمان در سالن استاندارد هستند و قفسه هاي 120 از لحاظ کيفيت در توليد و همچنين چيدمان مناسب

- بهترين تعداد طبقات که هم از لحاط صرفه اقتصادي و هم از لحاظ راحتي کار مناسب باشد 4 طبقه و حداکثر تا 6 طبقه هم پرورش قارچ انجام ميشود که به هيچ وجه توصيه نميشود

- يکي از مهمترين نکات ، ساخت قفسه هايي است که به صورت اصولي ساخته شده باشند تا از شکم زدن آنها جلوگيري شود ، زيرا همين شکم زدن قفسه ها باعث نا هموار شدن سطح زير کمپوستها خواهد شد و در زمان خاکدهي اين ناهمواري ها باعث قطر هاي مختلف خاک بر روي کمپوست خواهد شد. قفسه بندي

- تا ميتوانيد در زمان رنگ زدن قفسه ها دقت کنيد تا در حين کار زنگ زدگي کمتري بر روي قفسه ها ايجاد شود

- در جوشکاري ها دقت کامل داشته باشيد تا پس از چيدمان کمپوستها در جوشها ترکي ايجاد نشود زيرا در زمان حضور کمپوستها جوش دادن و ايجاد دود بسيار مضر است

- در پايان، صرف وقت بيشتر براي راه اندازي بهتر از ان است که در حين کار بخواهيم تغييراتي در سالن ايجاد کنيم . براي مثال اگر در حين کار به اين نتيجه برسيم که عرض قفسه ها کم است به دليل چيدن کمپوست و سنگين شدن قفسه ها راه برگشتي تا پايان دوره نخواهيم داشت