روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر

مقالة حاضر ضمن بررسي خوردگي هاي ناشي از وجود اكسيژن كه مي تواند منجر به تخريب ديواره هاي بويلر گشته و خوردگي الكتروشيميايي را افزايش دهد، بر مكانيزم خوردگي ميكروبي يا خوردگي تأثيرپذير از عوامل بيولوژيك 1 در توقف هاي طولاني بويلر تأكيد دارد. در اين نوع خوردگي، ميكروارگانيسم ها عامل مهمي در شروع و يا تشديد روند خوردگي مي باشند.
بنابراين فلسفه نگهداري بويلر در زمان هاي توقف كوتاه يا طولاني با توجه به مكانيزم هاي فوق متفاوت بوده و انتخاب نوع روش نگهداري تر، خشك و يا تركيبي با در نظر گرفتن چنين ملاحظاتي مي باشد.
در اين متن نگهداري گرم بويلر در توقف هاي كوتاه مدت، نگهداري خشك بويلر با استفاده از مواد جاذب الرطوبه، گاز آمونياک و يا نيتروژن، همچنين نگهداري تركيبي بويلر مورد بررسي قرار مي گیرد. امـّا تأكيد اصلي اين مقاله، تشريح نگهداري تر با استفاده از هيدرازين و آمونياك مي باشد. در اين بررسي ضمن تأكيد بر نقش دوگانة هيدرازين (حذف اكسيژن و ميكروب كشي)، دليل اصلي استفاده از آن را در اين شرايط ميكروب كشي(بعنوان بيوسايد) معرفي مي كند.
اين مقاله در خاتمه روش نگهداري بويلر با محلول نيتريت سديم را ارائه مي دهد و بر اين اعتقاد است كه مؤثرترين روش نگهداري بويلرها از ميان همة روش هاي بيان شده در دستورالعمل هاي بهره برداري تا زمان حاضر مي باشد.

نگاهي نو به روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر:
يكي از مكانيزم هاي خوردگي درون سيستم فشار بويلر متوقف مي تواند بوسيلة اكسيژن ايجاد شود. اين خوردگي ها در نقاطي كه بطور غير كافي گاززدايي شده و همچنين مناطقي كه بطور جزئي آب قليايي يا حتي خنثي درون بويلر متوقف باقي مي ماند، مشاهده مي شود. اساساً آب باقيمانده در بويلر، در اثر كندانس شدن بخار حتي در قسمت هايي از ديواره هاي داخلي سيستم فشار كه بطور مستقيم با آب تر نمي شوند، نيز ظاهر مي شود.
اكسيژن موجود در فضاي باز در آب و در رطوبت باقيمانده حل شده و ديواره هاي سيستم فشار را مي پوشاند كه منجر به تخريب ديواره هاي واحد فشار گشته و خوردگي الكتروشيميايي را افزايش مي دهد.
مكانيزم خوردگي ديگري كه علاوه بر خوردگي الكتروشيميايي مي تواند خساراتي را به بويلر متوقف تحميل كند، خوردگي ميكروبي مي باشد. اصطلاح رسمي براي اين نوع خوردگي Microbiologically – Influenced corrosion يا خوردگي تأثيرپذير از عوامل ميكروبيولوژيك (MIC) مي باشد. و در توقف هاي طولاني مدت اهميت مي يابد.
براي جلوگيري از خوردگي هنگام توقف بويلر بايستي با استفاده از روش هاي حفاظت بويلر را نگهداري نمود و رها كردن بويلر بدون حفاظت براي زمان طولاني تر از 10 روز توصيه نمي شود.

نگهداري بويلر در توقف هاي كوتاه مدت
به منظور نگهداري و حفاظت هنگام توقف در صورتي كه بويلر كمتر از ده روز خارج از سرويس است، بويلر را تخليه ندهيد، زماني كه فشار بويلر افتاد با مشعل زدن و گرم كردن آن درجه حرارت را كمي بالاتر از ??100 نگه داشته و فشار بويلر را بالاتر از يك اتمسفر ببريد.
در اين حالت هدف جلوگيري از نفوذ اكسيژن به داخل سيكل مي باشد. با افزايش دما به بالاتر از ?? 100 عملاً قابليت انحلال اكسيژن در آب به مقدار زيادي كاهش مي يابد، از طرفي با اعمال فشار بالاتر از فشار اتمسفر نفوذ اكسيژن هوا به داخل سيكل غيرممكن مي گردد.

نگهداري بويلر در توقف هاي طولاني مدت
براي نگهداري بويلر در زمان هاي طولاني مي توان با روش هاي نگهداري تر و نگهداري خشك يا نگهداري تركيبي بويلر را حفاظت نمود.