روش اسمز معکوس

روش دیگری که در مورد دستگاه های تصفیه آب از آن استفاده می شود، روش اسمز معکوس است. در این روش نیز که در فضای نفوذپذیری غشاهای نیمه تراوا طراحی شده است، آب خام با عبور از غشاهای با قدرت نفوذپذیری خاص، املاح و نمک های محلول خود را از دست می دهد و به آب شیرین قابل شرب تبدیل می شود. در این روش، آب با فشار معین از یک قسمت غشا وارد می شود و با از دست دادن املاح از سوی دیگر، غشاهای نیمه تراوا خارج می شود. اگرچه این روش در مقایسه با روش تعویض یونی با صرفه اقتصادی بیشتری همراه است اما باز هم هزینه های مربوط به آن بالاست.

دکتر یزدان بخش در این خصوص می گوید: «اگر قرار باشد املاح و ناخالصی های مربوط به آب شرب حذف شود، باید نگاه به سمت روش هایی باصرفه اقتصادی بیشتر باشد. کشورهایی که در این زمینه فعالیت می کنند، با اتکا بر همین اصل از روش هایی مثل تصفیه های بیولوژیکی، دنیتریفیکاسیون و دیگر روش ها بهره می گیرند. متاسفانه در کشور ما دستگاه های تصفیه آب خانگی، هزینه های بالایی را برای صاحبان آن به همراه دارد و اگر رقم های پرداختی در این مورد را در کنار یکدیگر قرار دهیم، خواهیم دید که حتی توزیع آب تصفیه شده و بسته بندی بین مردم، هزینه کمتری نسبت به بکارگیری روش های تصفیه خانگی به همراه خواهد داشت.»