روغن های صنعتی

يکي از انواع روغن هاي توليد شده، روغن هاي صنعتي هستند که در صنعت به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. براي آشنايي با اين نوع از روغن ها به توضيح مختصري از آن مي پردازيم:
براي توليد روغن صنعتي با کاربردهاي مختلف و مشخصات معين، لازم است دو‎ ‎ماده اصلي به نام روغن پايه و ‏مواد افزودني با يکديگر مخلوط شوند‎.
‎روغن‎ ‎پايه، ماده اي نفتي است که براي تهيه آن سه روش مختلف وجود دارد. اين روش‎ ‎ها عبارت هستند از ‏استفاده از برش مواد نفتي، تصفيه روغن هاي کارکرده و‎ ‎توليد به روش مصنوعي که امروزه به طور وسيع از ‏روش برش مواد نفتي استفاده‏‎ ‎مي شود. مواد افزودني در واقع موادشيميايي با ترکيبات پيچيده اي هستند که‎ ‎با ‏افزودن آنها به روغن پايه به مقدار مشخص، مي توان مشخصه مورد استفاده‏‎ ‎را در روغن صنعتي ايجاد کرد يا ‏خواصي از روغن صنعتي را بهبود بخشيد‎.
‎ ‎براي‎ ‎تهيه روغن صنعتي ابتدا عمليات تقطير نفت خام انجام مي شود. اين کار در چند‎ ‎مرحله تقطير در جو و ‏تقطير در خلا انجام مي شود تا يک برش نفتي خاص حاصل‏‎ ‎شود که گرانروي و نقطه اشتعال معين داشته باشد‎.
‎‎سپس در‎ ‎واحد آسفالت گيري، مواد آسفالتي که ته مانده برج تقطير در خلا هستند با‎ ‎تزريق حلال پروپان ‏استخراج مي شود. در مرحله بعد، ترکيبات نامطلوب موجود‎ ‎در روغن (مواد آروماتيک) با استفاده از روش هاي ‏شيميايي از روغن خارج شده‏‎ ‎و شاخص گرانروي روغن هم بهبود پيدا مي کند‎.
‎پس از عمليات‎ ‎تصفيه، در واحد موم گيري، پارافين هاي سنگين که در حالت طبيعي به صورت‏‎ ‎جامد هستند، با ‏استفاده از روش انحلال و فيلتراسيون از روغن جدا مي شوند‏‎. ‎سرانجام در واحد تصفيه هيدروژني، عناصر زائد ‏مانند گوگرد، ازت و اکسيژن از‎ ‎روغن خارج شده تا روغن در ماشين آلات و در شرايط سخت پايداري بيشتري ‏داشته‎ ‎باشد. روغن پايه پس از طي تمامي مراحل فوق به واحد مخلوط کني ارسال مي‎ ‎شود و در آنجا با اضافه ‏کردن مواد افزودني مناسب، انواع روغن هاي صنعتي‎ ‎مطابق با استانداردهاي بين المللي توليد مي شود‏‎.‎