ساختار دیزل ژنراتور چگونه است

ديزل ها از نظر طراحي به دو دسته V شکل و L شکل تقسيم مي شوند. تنظيم ديزل هاي نوع V يا خورجيني نيازمند دقت بالا و تعمير و بالانس مکانيکي ويژه است . اما در نوع L يا خطي، محور همه سيلندرها يکي است و استقبال از اين نوع در ايران بيشتر است.
از لحاظ سرعت هم مي توان ديزل ها را به سه دسته پر دور، دور متوسط و کم دور تقسيم کرد.
تعداد دور در دقيقه در ديزل هاي پر دور، از 750 تا 1500 دور متغير است. نسبت وزن به قدرت اين دسته از بقيه انواع کمتر و سرعت بارگيري و راه اندازي آنها بيشتر است.
ديزل هاي با دور متوسط در هر دقيقه حدود 450 دور مي زنند و تعداد دور ديزل هاي کم دور هم از 400 دور در دقيقه کمتراست.
در ديزل ها هرچه تعداد دور ديزل کمتر باشد، نسبت واحد وزن آن بيشتر، قيمت بالاتر، مدت زمان رسيدن به بار کامل بيشتر و قدرت افزايش مي يابد. ديزل ژنراتورهاي پر دور معمولا براي توليد بار اضطراري بکار مي روند و ژنراتورهاي کم دورتر تامين کننده بار پايه هستند.
احتراق دروني ديزل ژنراتور
ديزل ژنراتورها ترکيبي هستند از دو بخش موتور ديزلي و ژنراتور. طرز کار آنها به اين شکل است که موتور ديزلي سوخت ديزل را به منظور توليد حرکت براي ژنراتورمي‌سوزاند و پس از آن ژنراتور حرکت را بواسطه نيروي الکترومغناطيس به الکتريسيته تبديل مي‌کند. دو جزء مختلف موتور و ژنراتور الکترومغناطيس با ميل لنگي به يکديگر وصل شده و حرکت توليد شده توسط موتور ديزلي را به آهنرباي ژنراتور منتقل مي‌کنند.
موتور ديزلي با يک احتراق دروني کوچک روشن مي شود. در اين موتورها دريچه اي تعبيه شده که سوخت را کنترل مي‌کنند و سرعت موتور ديزلي را تحت کنترل در مي‌آورند. اين کار موجب استاندارد شدن قدرت خروجي ژنراتور مي شود. سپس همزمان با چرخاندن ميل لنگ توسط موتور ديزلي متصل به ژنراتور، محور اصلي آن درون محفظه آلترناتور مي چرخد و اين حرکت با سرعت بالا، سبب چرخش آهن ربا درون سيم پيچ ژنراتور مي شود. به اين ترتيب با استفاده از قانون القاي الکتريکي، الکتريسيته توليد مي شود.
گاورنر يا کليد هدايتگر هم به موتور اجازه مي دهد در صورت افزايش مصرف، با بالابردن سرعت، الکتريسيته مورد نياز را تامين کند، تا در صورت افزايش يا کاهش ناگهاني در مصرف کنندگان، ميزان توليد برق را کنترل کند.
فيلتر هاي سوخت
فيلتر سوخت يکي از موارد اساسي در بحث نگهداري موتور ديزل و ديزل ژنراتورهاست. چراکه با وارد شدن ذرات آلودگي و يا ناخالصي به داخل سوخت، موتور آسيب ديده و زودتر فرسوده مي‌شود.