سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

دوره زماني : روزانه (به هنگام بهره برداري)
بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادي .
بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور .
بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .
بررسي و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .
بررسي و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .
بررسي و بازديد وکنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهاي مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .
بررسي و کنترل ولتاژ و جريان خروجي ديزل ژنراتور (هرسه فاز ) و اطمينان از متعادل بودن مقادير .
بررسي و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادي بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور)
بررسي و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز(طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .
بررسي و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش و يا کاهش آن از مقادير مجاز .
بررسي و کنترل و بازديد ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفي شدن(اثر خازني)ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهي ديزل ژنراتور .
بررسي و بازديد و اطمينان از بازبودن دمپر جلوي رادياتور ديزل ژنراتور .

دوره زماني : هفتگي
بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهاي فني شرکت سازنده) .
بررسي و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافي بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتي در اتصالات .
بررسي و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتي اتصالات مربوطه .
بررسي و کنترل و بازديد از عدم گرفتگي سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هواي صنعتي (در صورت نياز )
بررسي و کنترل و بازديد از عدم نشتي روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتور ديزل
تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هواي صنعتي , پارچه تنظيف ,برس موئي و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگي .
روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفته و هر بار به مدت 15 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمتها .
بازديد و بررسي پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .
بازديد و کنترل و بررسي از وضعيت باطريهاي دیزل ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

دوره زماني :ماهانه
اندازه گيري مقاومت سيم پيچ استاتور دیزل ژنراتور بوسيله ميگرv 1000 و طبق دستور العمل فني مربوطه
کنترل و بازديد و بررسي محل اتصال کابلشوي قدرت به شينه هاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ ,ترک خوردگي ,شکستگي و سوختگي آنها .
کنترل و بازديد از وضعيت روانکاري ياتاقانها و گريسکاري مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .
کنترل و بازديد و بررسي دمپينگ هاي پلاستيکي (لرزه گير) بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها .
کنترل و بازديد از فيلتر هاي هوا ,روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده)
نیروی ما برای شما کار می کند