سیستم دینامیك مؤثر(ED)

لذت استفاده از هر قطره سوخت، هدف سیستم ED است. با وجود مجموعه ای از فناوری هوشمندانه، BMW قادر است در حالی كه عملكرد دینامیك خودروی شما را افزایش می دهد، تأثیر بسزایی در كاهش مصرف سوخت و تولید گاز CO2 نیز داشته باشد.

هدف از به كارگیری مجموعه ای از تكنولوژی های پیشرفته و مبدعانه، كاهش میزان مصرف سوخت به حداقل ممكن است. برخی از این تكنولوژی ها در زمینه سوخت، نوع مواد مصرفی در ساختار خودرو، تركیبات مؤثر در كاهش اصطكاكات موجود و آیرودینامیك های بهبود یافته و نیز مدیریت همه جانبه مصرف انرژی به كار رفته اند.

جهت دستیابی به این اهداف، موتورها ارتقاء یافته اند؛ موتورهای بنزینی به وسیله فناوری HPI و موتورهای دیزلی توسط نسل سوم پاشش ریلی (Rail Injection) و مواد سبك كه منجر به كاهش وزن خودرو تا سقف 20 كیلوگرم شده اند مورد بازبینی قرار گرفته اند.

بهبود وضعیت آیرودینامیكی خودرو همچون كنترل هواكش خودرو، تایرهای مقاوم و ... همگی منجر به نتایج مثبتی شده اند كه نتیجه آن عملكرد دینامیكی خودرو با مصرف سوخت كمتر است. BMW مدل جدید كه 1 لیتر بنزین كمتر از مدل قبلی مصرف می كند و قادر است 1 ثانیه زودترسرعت خود را به 100 كیلومتر بر ساعت برساند، نمونه ای از به گارگیری این روش های بهبود یافته است.